Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ekobot AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020 kl. 17.00 i Västerås, Slakterigatan 10. Kallelsen finns att tillgå på www.ekobot.se Anmälan till stämman sker senast den 21 november kl 10.00 via mail erik.jonuks@ekobot.se

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:

– dels är införd i den av EKOBOT AB (publ) förda aktieboken för bolaget tisdagen den 20 november 2020,

– dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman, senast den 21 november 2020.

Handlingar och övriga upplysningar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, övriga handlingar enligt samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 6,7,8 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.ekobot.se, senast från och med den 30 november 2020 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det.


Handlingar till extra bolagsstämma hämtas genom denna länk: https://drive.google.com/drive/folders/14WkaAiJoy-r6BxWuJtlZ0U8vWXjPcufk?usp=sharing

Kopior kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman. På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram innefattande beslut om emission av teckningsoptioner till anställda

Styrelsen för EKOBOT AB (Publ) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram innefattande beslut om emission av teckningsoptioner för att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner

Underlag för teckningsoptioner anställda

Löptid: 3 år
Volalitet: 30%
Lockup: 12 månader
Strike price: 30 kr

VD Ulf Nordbeck 20 000

Vice VD/COO Erik Jonuks 20 000

AlbinBarklund 10 000

Robin Andersson 2500

Nicklas Holmqvist 2500

Övrig nyanställd 2500

Summa antal TO: 60 000

Utspädningseffekt 3,9 %

Starsis AB förslag till incitamentsprogram innefattande beslut om emission av teckningsoptioner till styrelse

Starsis AB föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram innefattande beslut om emission av teckningsoptioner för att inrätta ett teckningsoptionsprogram för styrelsen i EKOBOT AB (Publ)

Förslag till beslutsunder för incitamentsprogram för styrelseordförande och ledamöter. Förslaget har mottagits av styrelsen från Starsis AB, Mats Otterheim, Roger Peleback och Gunnar Säll.

Underlag till teckningsoptioner styrelse

Löptid: 3 år
Volalitet: 30%
Lockup: 12 månader
Strike price: 30 kr

Styrelseordförande Thomas Lindgren 20 000

Styrelseledamot Sina Vosough 10 000

Styrelseledamot Mattias Jansson 10 000

Summa antal TO: 40 000

Utspädningseffekt 2,6 %

DAGORDNING extra bolagsstämma

vid extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ) den 2020-11-30

for the extraordinary general meeting of EKOBOT AB (publ) on 2020-11-30

1. Val av ordförande vid stämman.

Election of chairman of the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Preparation and approval of the voting register.

3. Godkännande av dagordning.

Approval of the agenda.

4. Val av justeringsperson.

Election of person to attest the minutes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Determination of whether the meeting was duly convened.

6. Handlingar enligt aktiebolagslagen.

Documents pursuant to the Companies Act.

7. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda.

Resolution to issue warrants to employees.

8. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter.

Resolution to issue warrants to board directors.

9. Beslut gällande återbetalning av villkorat aktieägartillskott till VD Ulf Nordbeck

Resolution regarding repayment of conditional shareholder contribution to CEO Ulf Nordbeck

10. Stämmans avslutande.

Close of meeting.


Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)