Investors / Investerare

Ekobot AB (publ) strävar efter att säkerställa att investerare, analytiker och finansiella medier får korrekt information i rätt tid.

Board of directors / Styrelse

Medlemmens
Oberoende i förhållande till
Namn
Befattning
Födelseår
Tillträde

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Bolaget och bolagsledningen
Thomas Lindgren
Styrelseordförande
1960
2020
Medlemmens
Namn: Thomas Lindgren
Befattning: Styrelseordförande
Födelseår: 1960
Tillträde: 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Tord Cederlund
Styrelseledamot
1941
2023
Medlemmens
Namn: Tord Cederlund
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1941
Tillträde: 2023
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Magnus Edman
Styrelseledamot
1967
2023
Medlemmens
Namn: Magnus Edman
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1967
Tillträde: 2023
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Mattias Jansson
Styrelseledamot
1974
2018
Medlemmens
Namn: Mattias Jansson
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1974
Tillträde: 2018
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Eduard Meijer
Styrelseledamot
1971
2023
Medlemmens
Namn: Eduard Meijer
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1971
Tillträde: 2023
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Ulf Nordbeck
Styrelseledamot
1966
2019
Medlemmens
Namn: Ulf Nordbeck
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1966
Tillträde: 2019
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Victoria Woyland
Styrelseledamot
1976
2021
Medlemmens
Namn: Victoria Woyland
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1976
Tillträde: 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Thomas Lindgren

Ordförande
Aktier i bolaget: 111972
Teckningsoptioner: 20000

Magnus Edman

Ledamot
Aktier i bolaget: 0
Teckningsoptioner: 0

Mattias Jansson

Ledamot
Aktier i bolaget: 5000
Teckningsoptioner: 10000

Ulf Nordbeck

Ledamot & Grundare
Aktier i bolaget: 521545
Teckningsoptioner: 20000

Victoria Woyland

Ledamot
Aktier i bolaget: 18750

Eduard Meijer

ledamot
Aktier i bolaget: 2616116
Teckningsoptioner: 0

Tord Cederlund

ledamot

Ägarförhållanden

Aktieägare
Antal aktier
Kapital & röster
Navus Ventures
2 616 116
17,5
Aktieägare
Navus Ventures
Antal aktier: 2 616 116
Kapital & röster: 17,5
Cederlund, Tord
1 053 964
7,0
Aktieägare
Cederlund, Tord
Antal aktier: 1 053 964
Kapital & röster: 7,0
John Bäck
593 662
4,0
Aktieägare
John Bäck
Antal aktier: 593 662
Kapital & röster: 4,0
Gunnar Säll
534 310
3,6
Aktieägare
Gunnar Säll
Antal aktier: 534 310
Kapital & röster: 3,6
Nordbeck, Ulf
531 545
3,5
Aktieägare
Nordbeck, Ulf
Antal aktier: 531 545
Kapital & röster: 3,5
Thomas Lindgren
387 448
2,54
Aktieägare
Thomas Lindgren
Antal aktier: 387 448
Kapital & röster: 2,54
Linus Larson Holding i Uppsala AB
229 600
1,5
Aktieägare
Linus Larson Holding i Uppsala AB
Antal aktier: 229 600
Kapital & röster: 1,5
Jonas Gullberg
212 869
1,4
Aktieägare
Jonas Gullberg
Antal aktier: 212 869
Kapital & röster: 1,4
Krister Mellvé
207 000
1,4
Aktieägare
Krister Mellvé
Antal aktier: 207 000
Kapital & röster: 1,4
Unibap AB
167000
1,1
Aktieägare
Unibap AB
Antal aktier: 167000
Kapital & röster: 1,1
Summa
15 246 317
100,00%
Summa aktier: 15 246 317
Summa kapital & röster: 100,00%

*Ägarförhållanden uppdateras löpande vid senaste offentliggjorda kvartalsrapport. 

Executive Management Team / Ledningsgrupp

Namn
Befattning
Födelseår
Tillträde
Jonas Eklind
CEO
1963
2023
Namn
Jonas Eklind
Befattning: CEO
Födelseår: 1963
Tillträde: 2023
Tomas Täuber
CTO
1967
2021
Namn
Tomas Täuber
Befattning: CTO
Födelseår: 1967
Tillträde: 2021
Birgitta Lundvik
CFO/Controller
1969
2020
Namn
Birgitta Lundvik
Befattning: CFO/Controller
Födelseår: 1969
Tillträde: 2020

Tomas Täuber

CTO
Tomas Täuber är en erfaren ledare med en gedigen teknisk bakgrund. Civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik. Han har varit verksam inom stor mängd teknikområden.

Birgitta Lundvik

CFO
Birgitta har över 20 års erfarenhet från befattningar som CFO och COO från bland annat Sinfonia Biotherapeutics och AlzeCure Pharma, och har en lång track record inom mjukvaruutveckling för läkemedel.

Jonas Eklind

CEO
Med omfattande erfarenhet av att leda tech-baserade företag genom tillväxt har Jonas en bevisad meritlista som sträcker sig från start-ups till IPO:er och bortom det.

Nominating comittee / Valberedning

I enlighet med beslut från Ekobots årsstämma den 12 maj 2022 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 12 maj 2023.

Ekobots valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts i enlighet med de principer som angivits av årsstämman 12 maj 2022 och består av: Tord Cederlund som ordförande, Ulf Nordbeck, eget innehav, Jens Lagergren, utsedd av Unibap AB (publ) samt som adjungerad, styrelsens ordförande Thomas Lindgren

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedning inför årsstämman 2023
Tord Cederlund
Eget innehav
Namn
Tord Cederlund
Beskrivning: Eget innehav
Jens Lagergren
Utsedd av Unibap AB
Namn
Jens Lagergren
Beskrivning: Utsedd av Unibap AB
Ulf Nordbeck
Eget innehav
Namn
Ulf Nordbeck
Beskrivning: Eget innehav

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2022:

a) Val av ordförande vid stämman
b) Fastställande av antal styrelseledamöter
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
d) Fastställande av arvoden till revisorer
e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
f) Val av revisorer
g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2022

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte längre är en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna, den största aktieägaren av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända, aktieägarna som inte utsett någon ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Vidare ska valberedningen föreslå stämmoordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.
Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelseordförande: thomas@xpadvisory.se, eller per brev till följande adress:

Ekobot AB
att: Valberedningen
Slakterigatan 10
724 97 Västerås

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Certified adviser

Augment Partners AB
+46 8-604 22 55
info@augment.se
Eriksbergsgatan 8A
SE-114 30 Stockholm
Sweden

Auditor / revisor

Grant Thornton Auditing Agency. Michael Palm är auktoriserad revisor och medlem i FAR (institutet för revisionsyrket i Sverige). Revisorns adress är:

S: t Persgatan 10
753 20 Uppsala

Financial calendar / Finansiell kalender

Ekobot provides regular financial information according to the following plan. The Companys financial year runs from January 1 – December 31.

Title
Period
Date
Annual report
Januari – December 2022
April 12, 2023
Annual report
Period: Januari – December 2022
April 12, 2023
Annual general meeting 2023
Annual general meeting 2023
May 12, 2023
Annual general meeting 2023
Period: Annual general meeting 2023
May 12, 2023
Interim report 2023
Januari – March 2023
May 2, 2023
Interim report 2023
Period: Januari – March 2023
May 2, 2023
Interim report 2023
Januari – June 2023
August 25, 2023
Interim report 2023
Period: Januari – June 2023
August 25, 2023
Interim report 2023
Januari – September 2023
November 24, 2023
Interim report 2023
Period: Januari – September 2023
November 24, 2023
Annual report 2023
Januari-December 2023
April 26, 2024
Annual report 2023
Period: Januari-December 2023
April 26, 2024
Interim report 2023
Januari - December 2023
February 27, 2024
Interim report 2023
Period: Januari - December 2023
February 27, 2024
Interim report 2024
Januari - Mars 2024
May 14, 2024
Interim report 2024
Period: Januari - Mars 2024
May 14, 2024

Financial reports / Finansiella rapporter

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning
Dokument
Öppna PDF
Revisionsberättelse 2020
Dokument
Revisionsberättelse 2020
Power of attorney / Fullmakt
Dokument
Power of attorney / Fullmakt
Revisionsberättelse 2019
Dokument
Revisionsberättelse 2019
Villkor för teckningsoptioner
Dokument
Villkor för teckningsoptioner
Bolagsordning
Dokument
Bolagsordning
Åhörarkopia presentation TO2 Ekobot
Dokument
Åhörarkopia presentation TO2 Ekobot
Bolagsbeskrivning
Dokument
Bolagsbeskrivning
Informationsmemorandum
Dokument
Informationsmemorandum
Tillväxtprospekt (sv)
Dokument
Tillväxtprospekt (sv)
Growth prospectus (eng)
Dokument
Growth prospectus (eng)

General meetings / Bolagsstämmor

Notice AGM 2023
Notice AGM 2023
Kallelse till årsstämma 2023
Kallelse till årsstämma 2023
Power-of-attorney-AGM / fullmaktsformulär-2023
Power-of-attorney-AGM / fullmaktsformulär-2023
Valberedningens förslag till årsstämman 2023
Valberedningens förslag till årsstämman 2023
The nomination committee proposal for the AGM 2023
The nomination committee proposal for the AGM 2023

Press releases / Pressmeddelanden

11 apr, 2023 16:50
Regulatory
15 jan, 2023 21:50
Regulatory
15 jan, 2023 21:50
Regulatory
19 maj, 2022 08:30
Regulatory
11 apr, 2022 14:25
Regulatory
28 maj, 2021 08:15
Regulatory
12 maj, 2021 15:30
Regulatory
15 apr, 2021 08:26
Regulatory
12 apr, 2021 08:35
Regulatory

Subscription / Prenumeration

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail