Investors / Investerare

Ekobot AB (publ) strävar efter att säkerställa att investerare, analytiker och finansiella medier får korrekt information i rätt tid.

Board of directors / Styrelse

Medlemmens
Oberoende i förhållande till
Namn
Befattning
Födelseår
Tillträde

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Bolaget och bolagsledningen
Thomas Lindgren
Styrelseordförande
1960
2020
Medlemmens
Namn: Thomas Lindgren
Befattning: Styrelseordförande
Födelseår: 1960
Tillträde: 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Sina Vosough
Styrelseledamot
1981
2020
Medlemmens
Namn: Sina Vosough
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1981
Tillträde: 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Mattias Jansson
Styrelseledamot
1974
2018
Medlemmens
Namn: Mattias Jansson
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1974
Tillträde: 2018
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Ulf Nordbeck
Styrelseledamot
1966
2019
Medlemmens
Namn: Ulf Nordbeck
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1966
Tillträde: 2019
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Thomas Lindgren

Ordförande
Aktier i bolaget: 111972
Teckningsoptioner: 20000

Sina Vosough

Ledamot
Aktier i bolaget: 42500
Teckningsoptioner: 10000

Mattias Jansson

Ledamot
Aktier i bolaget: 5000
Teckningsoptioner: 10000

Ulf Nordbeck

Ledamot & Grundare
Aktier i bolaget: 521545
Teckningsoptioner: 20000

Victoria Woyland

Ledamot
Aktier i bolaget: 18750

Ägarförhållanden

Aktieägare
Antal aktier
Kapital & röster
Nordbeck, Ulf
521 545
12,1
Aktieägare
Nordbeck, Ulf
Antal aktier: 521 545
Kapital & röster: 12,1
Navus Ventures
474 934
11,1
Aktieägare
Navus Ventures
Antal aktier: 474 934
Kapital & röster: 11,1
Cederlund, Tord
254430
5,94
Aktieägare
Cederlund, Tord
Antal aktier: 254430
Kapital & röster: 5,94
Formué Nord Marknadsneutral A/S
100 000
2,3
Aktieägare
Formué Nord Marknadsneutral A/S
Antal aktier: 100 000
Kapital & röster: 2,3
Unibap AB
167000
3,8
Aktieägare
Unibap AB
Antal aktier: 167000
Kapital & röster: 3,8
Jonas Gullberg
116022
2,7
Aktieägare
Jonas Gullberg
Antal aktier: 116022
Kapital & röster: 2,7
Linus Larson Holding i Uppsala AB
124600
2,9
Aktieägare
Linus Larson Holding i Uppsala AB
Antal aktier: 124600
Kapital & röster: 2,9
Thomas Lindgren
81.617
2,61
Aktieägare
Thomas Lindgren
Antal aktier: 81.617
Kapital & röster: 2,61
Gunnar Säll
100072
2,33
Aktieägare
Gunnar Säll
Antal aktier: 100072
Kapital & röster: 2,33
Christer Dahlström
100038
2,33
Aktieägare
Christer Dahlström
Antal aktier: 100038
Kapital & röster: 2,33
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
95088
2,22
Aktieägare
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
Antal aktier: 95088
Kapital & röster: 2,22
Övriga
1 785 910
41,7
Aktieägare
Övriga
Antal aktier: 1 785 910
Kapital & röster: 41,7
Summa
4 282 364
100,00%
Summa aktier: 4 282 364
Summa kapital & röster: 100,00%

Executive Management Team / Ledningsgrupp

Namn
Befattning
Födelseår
Tillträde
Erik Jonuks
CEO/VD
1972
2019
Namn
Erik Jonuks
Befattning: CEO/VD
Födelseår: 1972
Tillträde: 2019
Tomas Täuber
CTO/teknisk chef
1967
2021
Namn
Tomas Täuber
Befattning: CTO/teknisk chef
Födelseår: 1967
Tillträde: 2021
Birgitta Lundvik
CFO/Controller
1969
2020
Namn
Birgitta Lundvik
Befattning: CFO/Controller
Födelseår: 1969
Tillträde: 2020

Tomas Täuber

CTO
Tomas Täuber är en erfaren ledare med en gedigen teknisk bakgrund. Civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik. Han har varit verksam inom stor mängd teknikområden.

Erik Jonuks

CEO/VD
Erik har en bakgrund som agronom men har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag och startupbolag. Erik har ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher.

Birgitta Lundvik

CFO
Birgitta har över 20 års erfarenhet från befattningar som CFO och COO från bland annat Sinfonia Biotherapeutics och AlzeCure Pharma, och har en lång track record inom mjukvaruutveckling för läkemedel.

Nominating comittee / Valberedning

I enlighet med beslut från Ekobots årsstämma den 12 maj 2022 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 12 maj 2023.

Ekobots valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts i enlighet med de principer som angivits av årsstämman 12 maj 2022 och består av: Tord Cederlund som ordförande, Ulf Nordbeck, eget innehav, Jens Lagergren, utsedd av Unibap AB (publ) samt som adjungerad, styrelsens ordförande Thomas Lindgren

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedning inför årsstämman 2023
Tord Cederlund
Eget innehav
Namn
Tord Cederlund
Beskrivning: Eget innehav
Jens Lagergren
Utsedd av Unibap AB
Namn
Jens Lagergren
Beskrivning: Utsedd av Unibap AB
Ulf Nordbeck
Eget innehav
Namn
Ulf Nordbeck
Beskrivning: Eget innehav

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2022:

a) Val av ordförande vid stämman
b) Fastställande av antal styrelseledamöter
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
d) Fastställande av arvoden till revisorer
e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
f) Val av revisorer
g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2022

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte längre är en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna, den största aktieägaren av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända, aktieägarna som inte utsett någon ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Vidare ska valberedningen föreslå stämmoordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.
Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelseordförande: thomas@xpadvisory.se, eller per brev till följande adress:

Ekobot AB
att: Valberedningen
Slakterigatan 10
724 97 Västerås

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Certified adviser

Augment Partners AB
+46 8-604 22 55
info@augment.se
Eriksbergsgatan 8A
SE-114 30 Stockholm
Sweden

Auditor / revisor

Grant Thornton Auditing Agency. Michael Palm är auktoriserad revisor och medlem i FAR (institutet för revisionsyrket i Sverige). Revisorns adress är:

S: t Persgatan 10
753 20 Uppsala

Financial calendar / Finansiell kalender

Ekobot provides regular financial information according to the following plan. The Companys financial year runs from January 1 – December 31.

Title
Period
Date
Annual general meeting
May 12, 2022
Annual general meeting
Period:
May 12, 2022
Interim report
Januari – March 2022
May 2, 2022
Interim report
Period: Januari – March 2022
May 2, 2022
Interim report
Januari – June 2022
August 26, 2022
Interim report
Period: Januari – June 2022
August 26, 2022
Interim report
Januari – September 2022
November 17, 2022
Interim report
Period: Januari – September 2022
November 17, 2022
Interim report
Januari – December 2022
February 15, 2023
Interim report
Period: Januari – December 2022
February 15, 2023
Annual report
Januari – December 2022
April 12, 2023
Annual report
Period: Januari – December 2022
April 12, 2023
Annual general meeting 2023
Annual general meeting 2023
May 12, 2023
Annual general meeting 2023
Period: Annual general meeting 2023
May 12, 2023
Interim report 2023
Januari – March 2023
May 2, 2023
Interim report 2023
Period: Januari – March 2023
May 2, 2023
Interim report 2023
Januari – June 2023
August 25, 2023
Interim report 2023
Period: Januari – June 2023
August 25, 2023
Interim report 2023
Januari – September 2023
November 17, 2023
Interim report 2023
Period: Januari – September 2023
November 17, 2023

Financial reports / Finansiella rapporter

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning
Dokument
Öppna PDF
Revisionsberättelse 2020
Dokument
Revisionsberättelse 2020
Fullmaktsformulär
Dokument
Fullmaktsformulär
Revisionsberättelse 2019
Dokument
Revisionsberättelse 2019
Villkor för teckningsoptioner
Dokument
Villkor för teckningsoptioner
Bolagsordning
Dokument
Bolagsordning
Åhörarkopia presentation TO2 Ekobot
Dokument
Åhörarkopia presentation TO2 Ekobot
Bolagsbeskrivning
Dokument
Bolagsbeskrivning
Informationsmemorandum
Dokument
Informationsmemorandum

General meetings / Bolagsstämmor

Ordinarie Bolagsstämma
Kallelse till årsstämma_EKOBOT AB
Kallelse till årsstämma_EKOBOT AB
Fullmaktsformulär_EKOBOT AB
Fullmaktsformulär_EKOBOT AB
Valberedningens förslag till årsstämman 2022
Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Press releases / Pressmeddelanden

15 jan, 2023 21:50
Regulatory
15 jan, 2023 21:50
Regulatory
19 maj, 2022 08:30
Regulatory
11 apr, 2022 14:25
Regulatory