Investors / Investerare

Ekobot AB (publ) strävar efter att säkerställa att investerare, analytiker och finansiella medier får korrekt information i rätt tid.

Board of directors / Styrelse

Medlemmens
Oberoende i förhållande till
Namn
Befattning
Födelseår
Tillträde
Bolaget och bolagsledningen
Thomas Lindgren
Styrelseordförande
1960
2020
Medlemmens
Namn: Thomas Lindgren
Befattning: Styrelseordförande
Födelseår: 1960
Tillträde: 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Tord Cederlund
Styrelseledamot
1941
2023
Medlemmens
Namn: Tord Cederlund
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1941
Tillträde: 2023
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Magnus Edman
Styrelseledamot
1967
2023
Medlemmens
Namn: Magnus Edman
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1967
Tillträde: 2023
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Mattias Jansson
Styrelseledamot
1974
2018
Medlemmens
Namn: Mattias Jansson
Befattning: Styrelseledamot
Födelseår: 1974
Tillträde: 2018
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Thomas Lindgren

Ordförande
Aktier i bolaget: 387 448

Magnus Edman

Ledamot
Aktier i bolaget: 0

Mattias Jansson

Ledamot
Aktier i bolaget: 5 000

Tord Cederlund

ledamot
Aktier i bolaget: 1 400 752

Ägarförhållanden

Aktieägare
Antal aktier
Kapital & röster
Navus Ventures B. V.
2 616 116
17,2
Aktieägare
Navus Ventures B. V.
Antal aktier: 2 616 116
Kapital & röster: 17,2
Cederlund, Tord
1 400 752
9,2
Aktieägare
Cederlund, Tord
Antal aktier: 1 400 752
Kapital & röster: 9,2
Petersen, Henrik Sten
997 787
6,5
Aktieägare
Petersen, Henrik Sten
Antal aktier: 997 787
Kapital & röster: 6,5
Avanza Pension
701 855
4,6
Aktieägare
Avanza Pension
Antal aktier: 701 855
Kapital & röster: 4,6
Lindgren, Thomas med bolag
387 448
2,5
Aktieägare
Lindgren, Thomas med bolag
Antal aktier: 387 448
Kapital & röster: 2,5
Nordbeck, Ulf
308 784
2,0
Aktieägare
Nordbeck, Ulf
Antal aktier: 308 784
Kapital & röster: 2,0
Säll, Gunnar med bolag
300 150
2,0
Aktieägare
Säll, Gunnar med bolag
Antal aktier: 300 150
Kapital & röster: 2,0
Nordnet Pensionsförsäkring
294 934
1,9
Aktieägare
Nordnet Pensionsförsäkring
Antal aktier: 294 934
Kapital & röster: 1,9
Linus Larson Holding i Uppsala AB
255 985
1,7
Aktieägare
Linus Larson Holding i Uppsala AB
Antal aktier: 255 985
Kapital & röster: 1,7
Movestic Livförsäkring AB
170 000
1,1
Aktieägare
Movestic Livförsäkring AB
Antal aktier: 170 000
Kapital & röster: 1,1
10 största ägarna
7 433 811
48,8
Aktieägare
10 största ägarna
Antal aktier: 7 433 811
Kapital & röster: 48,8
Övriga
7 812 506
51,2
Aktieägare
Övriga
Antal aktier: 7 812 506
Kapital & röster: 51,2
Summa
15 246 317
100,00%
Summa aktier: 15 246 317
Summa kapital & röster: 100,00%

*Ägarförhållanden uppdateras löpande vid senaste offentliggjorda kvartalsrapport. 

Executive Management Team / Ledningsgrupp

Namn
Befattning
Födelseår
Tillträde
Jonas Eklind
CEO
1963
2023
Namn
Jonas Eklind
Befattning: CEO
Födelseår: 1963
Tillträde: 2023
Tomas Täuber
CTO
1967
2021
Namn
Tomas Täuber
Befattning: CTO
Födelseår: 1967
Tillträde: 2021
Birgitta Lundvik
CFO/Controller
1969
2020
Namn
Birgitta Lundvik
Befattning: CFO/Controller
Födelseår: 1969
Tillträde: 2020

Tomas Täuber

CTO
Tomas Täuber är en erfaren ledare med en gedigen teknisk bakgrund. Civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik. Han har varit verksam inom stor mängd teknikområden.

Birgitta Lundvik

CFO
Birgitta har över 20 års erfarenhet från befattningar som CFO och COO från bland annat Sinfonia Biotherapeutics och AlzeCure Pharma, och har en lång track record inom mjukvaruutveckling för läkemedel.

Jonas Eklind

CEO
Med omfattande erfarenhet av att leda tech-baserade företag genom tillväxt har Jonas en bevisad meritlista som sträcker sig från start-ups till IPO:er och bortom det.

Nominating comittee / Valberedning

I enlighet med beslut från Ekobots årsstämma den 12 maj 2022 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 27 maj 2024.
Ekobots valberedning inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med de principer som angivits av årsstämman 12 maj 2022 och består av: Eduard Meijer, utsedd av Navus Ventures B.V., som ordförande, Tord Cederlund, eget innehav, Henrik Sten Petersen, eget innehav, samt som adjungerad, styrelsens ordförande Thomas Lindgren.
Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedning inför årsstämman 2024
Eduard Meijer
Utsedd av Navus Ventures B.V.
Namn
Eduard Meijer
Beskrivning: Utsedd av Navus Ventures B.V.
Tord Cederlund
Eget innehav
Namn
Tord Cederlund
Beskrivning: Eget innehav
Henrik Sten Petersen
Eget innehav
Namn
Henrik Sten Petersen
Beskrivning: Eget innehav

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2022:

a) Val av ordförande vid stämman
b) Fastställande av antal styrelseledamöter
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
d) Fastställande av arvoden till revisorer
e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
f) Val av revisorer
g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2022

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte längre är en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna, den största aktieägaren av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända, aktieägarna som inte utsett någon ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Vidare ska valberedningen föreslå stämmoordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.
Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelseordförande: thomas@xpadvisory.se, eller per brev till följande adress:

Ekobot AB
att: Valberedningen
Slakterigatan 10
721 32 Västerås

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Certified adviser

Augment Partners AB
+46 8-604 22 55
info@augment.se
Eriksbergsgatan 8A
SE-114 30 Stockholm
Sweden

Auditor / revisor

Grant Thornton Auditing Agency. Michael Palm är auktoriserad revisor och medlem i FAR (institutet för revisionsyrket i Sverige). Revisorns adress är:

S: t Persgatan 10
753 20 Uppsala

Financial calendar / Finansiell kalender

Ekobot provides regular financial information according to the following plan. The Companys financial year runs from January 1 – December 31.

Title
Period
Date
Interim report 2024
Januari - September 2024
November 22, 2024
Interim report 2024
Period: Januari - September 2024
November 22, 2024
Interim report 2024
Januari - Juni 2024
August 30, 2024
Interim report 2024
Period: Januari - Juni 2024
August 30, 2024
Annual general meeting 2024
Annual general meeting 2024
June 18, 2024
Annual general meeting 2024
Period: Annual general meeting 2024
June 18, 2024
Interim report 2024
Januari - Mars 2024
May 7, 2024
Interim report 2024
Period: Januari - Mars 2024
May 7, 2024
Annual report 2023
Januari-December 2023
May 8, 2024
Annual report 2023
Period: Januari-December 2023
May 8, 2024
Interim report 2023
Januari - December 2023
February 27, 2024
Interim report 2023
Period: Januari - December 2023
February 27, 2024

Financial reports / Finansiella rapporter

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning
Dokument
Öppna PDF
Revisionsberättelse 2020
Dokument
Revisionsberättelse 2020
Power of attorney / Fullmakt
Dokument
Power of attorney / Fullmakt
Revisionsberättelse 2019
Dokument
Revisionsberättelse 2019
Villkor för teckningsoptioner
Dokument
Villkor för teckningsoptioner
Bolagsordning
Dokument
Bolagsordning
Åhörarkopia presentation TO2 Ekobot
Dokument
Åhörarkopia presentation TO2 Ekobot
Bolagsbeskrivning
Dokument
Bolagsbeskrivning
Informationsmemorandum 2022
Dokument
Informationsmemorandum 2022
Tillväxtprospekt (sv) 2023
Dokument
Tillväxtprospekt (sv) 2023
Growth prospectus (eng) 2023
Dokument
Growth prospectus (eng) 2023
Informationsmemorandum 2024
Dokument
Informationsmemorandum 2024
Power of attorney EGM Januari 2024 (eng)
Dokument
Power of attorney EGM Januari 2024 (eng)
Fullmakt EGM januari 2024 (sv)
Dokument
Fullmakt EGM januari 2024 (sv)
Power of attorney EGM May 2024 (eng)
Dokument
Power of attorney EGM May 2024 (eng)
Fullmakt EGM maj 2024 (sv)
Dokument
Fullmakt EGM maj 2024 (sv)

General meetings / Bolagsstämmor

Ordinarie Bolagsstämma
Notice AGM 2024
Notice AGM 2024
Kallelse till årsstämma 2024
Kallelse till årsstämma 2024
Power of attorney AGM 2024
Power of attorney AGM 2024
Fullmakt AGM 2024
Fullmakt AGM 2024

Press releases / Pressmeddelanden

26 apr, 2024 16:15
Regulatory
22 apr, 2024 18:37
Regulatory
26 feb, 2024 10:00
Regulatory
26 feb, 2024 10:00
Regulatory
21 feb, 2024 08:45
Regulatory
21 feb, 2024 08:45
Regulatory
30 jan, 2024 08:20
Regulatory
30 jan, 2024 08:20
Regulatory
15 jan, 2024 08:25
Regulatory
15 jan, 2024 08:25
Regulatory
08 dec, 2023 08:55
11 apr, 2023 16:50
Regulatory
15 jan, 2023 21:50
Regulatory
15 jan, 2023 21:50
Regulatory
19 maj, 2022 08:30
Regulatory
11 apr, 2022 14:25
Regulatory
28 maj, 2021 08:15
Regulatory
12 maj, 2021 15:30
Regulatory
15 apr, 2021 08:26
Regulatory
12 apr, 2021 08:35
Regulatory

Subscription / Prenumeration

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail