Ekobot AB (publ) offentliggör delårsrapport för Januari – Juni 2022

Ekobot AB (publ) (FN STO:EKOBOT) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden Januari – Juni 2022, som finns att ta del av på bolagets hemsida. https://www.ekobot.se/investors/ Trots en turbulent omvärld till följd av Rysslands invasion av Ukraina, och effekterna som följde av pandemin, kan bolaget redovisa ett framgångsrikt kvartal. Under andra kvartalet 2022 genomförde Ekobot sina första kommersiella installationer av robotar hos kunder i Nederländerna och Sverige. Perioden har vidare innefattat lyckosamma fälttester, ett finansiellt stöd från Jordbruksverket samt en företrädesemission med syfte att finansiera bolagets kommersialisering.

Finansiell information

Januari – juni 2022

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 172 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -2 122 KSEK (-2 282).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,72 SEK (-0,96).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 32 810 KSEK (26 834).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 182 KSEK (16 652).

Januari – juni 2022

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 172 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -4 547 KSEK (-4 018).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,71 SEK (-2,02).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 32 810 KSEK (26 834).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 182 KSEK (16 652).

Väsentliga händelser

Januari – mars 2022

 • Bolaget lämnar i februari in en patentansökan till det Europeiska patent- och registreringsverket avseende en verktygsbärarenhet för autonoma jordbruksfordon.
 • Ekobot signerar avsiktsförklaringar med tre kunder i Nederländerna.
 • Bolaget erhåller en första order för pilotinstallation hos kund i Nederländerna.
 • Styrelsen beslutar om en företrädesemission, vilken kräver godkännande av extra bolagsstämma.
 • Ekobot har erhållit en första order för pilotinstallation hos en av Sveriges största grönsaksodlare.

April – juni 2022

 • Bolaget beviljas i april ett projektstöd på ca 5,7 MSEK från Jordbruksverket.
 • Den 20 april hålls en extra bolagsstämma och beslut fattas att genomföra föreslagen emission.
 • Den 19 maj slutförs företrädesemissionen och totalt tillförs bolaget 9,3 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Almi Företagspartner Mälardalen visar ytterligare förtroende för bolaget och beviljar ett grönt lån på 2 MSEK.
 • I juli erhålls de första indikativa resultaten från årets fältförsök i Sverige. Resultaten visar att Ekobots jordbruksrobot WEAI – autonomous weeder, kraftigt reducerar behovet av kemikalier samt ger lantbrukaren en möjlighet till ökad produktivitet.

Kontakter

Erik Jonuks
VD Ekobot AB – The evolution of agriculture
erik.jonuks@ekobot.se
+46 703 850 890
Homepage
Linkedin

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail