Ekobot AB (publ) offentliggör delårsrapport för Januari – Mars 2022

Ekobot AB (publ) (FN STO:EKOBOT) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden Januari – Mars 2022, som finns att ta del av på bolagets hemsida. Under första kvartalet 2022 tecknade Ekobot ett första kommersiellt avtal med en kund i Nederländerna. Det kommersiella genombrottet i Nederländerna var en mycket viktig milsten för bolaget. Under första kvartalet fortsatte det viktiga arbetet med att utveckla ett komplett modulbaserat robotsystem vilket ökar bolagets förmåga att möta den snabbt växande efterfrågan av självkörande robotsystem. Vidare registrerade bolaget ytterligare ett patentskydd runt sitt verktygssystem.

Finansiell information

Januari – mars 2022
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -2 425 KSEK (-1 736).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,02 SEK (-1,09).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 33 600 KSEK (27 799).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 160 KSEK (19 776).

Väsentliga händelser
Januari – mars 2022

 • Bolaget lämnar i februari in en patentansökan till det Europeiska patent- och registreringsverket avseende en verktygsbärarenhet för autonoma jordbruksfordon.
 • Ekobot signerar avsiktsförklaringar med tre kunder i Nederländerna.
 • Bolaget erhåller en första order för pilotinstallation hos kund i Nederländerna.
 • Styrelsen beslutar om en företrädesemission, vilken kräver godkännande av extra bolagsstämma.
 • Ekobot AB har erhållit en första order för pilotinstallation hos en av Sveriges största grönsaksodlare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget beviljas i april ett projektstöd på ca 5,7 MSEK från Jordbruksverket.
 • Den 20 april hålls en extra bolagsstämma och beslut fattades att genomföra föreslagen emission.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail