Ekobot AB (publ) offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Ekobot AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Noteringen”) på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). I anslutning till Noteringen har Bolagets styrelse idag medelst utnyttjande av bolagsstämmans bemyndigande beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en emission av units om högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Det förestående Erbjudandet och upptagande till handel vid First North skapar förutsättningar för Ekobot att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden.

Bolaget har ansökt om godkännande från Nasdaq Stockholm AB avseende upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på First North. I samband med Noteringen har Ekobot upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) avseende Erbjudandet som riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.ekobot.se/), Augment Partners AB:s erbjudandehemsida (https://offers.augment.se/) och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida https://www.aqurat.se/.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 465 000 units, där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Erbjudandet riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 44 SEK per unit, vilket motsvarar 22 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 31,8 MSEK.
 • Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 17 februari till och med den 2 mars 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 • Teckningsåtaganden om 11,5 MSEK, motsvarande cirka 56,2 procent av Erbjudandet, har lämnats från befintliga aktieägare och externa ankarinvesterare.
 • Varje teckningsoption av serie TO1, som emitteras vederlagsfritt, berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på First North under perioden 1 april till och med den 14 april 2022 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 44 SEK och lägst 22 SEK. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare cirka 10,2 – 20,5 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på First North.
 • Minsta teckningspost: 150 units, motsvarande SEK 6 600.
 • Sammanlagt är cirka 85,8 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet föremål för lock-up varvid 36,7 procent därav är föremål för en lock-up period om 12 månader, 25,6 procent därav är föremål för en lock-up period om 6 månader och 23,5 procent därav är föremål för en lock-up period om 3 månader.
 • Erbjudandet är villkorat av att slutligt godkännande från Nasdaq erhålls samt att intresset för Erbjudandet enligt styrelsens bedömning är tillräckligt stort för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna i Ekobot.

Kort om Ekobot

Ekobot bildades 2017 av Ulf Nordbeck i syfte att utveckla en effektiv, autonom robot för precisionsjordbruk. Bolaget bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Numera har Ekobot lyckats utveckla en, enligt Bolagets bedömning, exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Bolagets produkt, den autonoma roboten EKOBOT, gör odlingen effektiv helt utan eller med minimal användning av herbicider/ogräsmedel, där driften bygger på eldrift med låg effektförbrukning. Bolagets affärsmodell bygger på försäljning av tjänster, där kunden tecknar ett hyresavtal av roboten på 12–36 månader.

Ekobots mål är att bidra till att få bort skadliga ämnen inom jordbruket och Bolaget fokuserar därmed på minskad miljöpåverkan, ökad effektivitet inom jordbruket och på att skapa möjligheter för ett väl utvecklat precisionsjordbruk. Ekobots vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Genom strategiska samarbeten och piloter med Sveriges största lökodlare har Ekobot, enligt Bolagets bedömning, en stark position inför kommande kommersialisering.

Bakgrund och motiv

Antalet jordbrukare som väljer automatisering av jordbruksverksamhet ökar kontinuerligt. Ogräshantering är i dagsläget ett stort och väldigt kostsamt problem för jordbrukare, varför efterfrågan för robotiserad ogräskontroll beräknas öka signifikant de kommande åren. En särskilt stor faktor är minskad tillgång till säsongsanställd arbetskraft.

Den globala marknaden för jordbruksrobotar förväntas växa från 4,6 miljarder USD 2020 till 20,3 miljarder USD 2025, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 34,5 procent fram till 2025. Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft samt det ökade kravet på högre produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt.

Ekobot har en teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom bevattning, besprutning och sådd. Bolaget har valt att fokusera på ogräshantering, med lökodlingar och därefter andra grönsaker, som första marknad.

Allt fler odlare i EU väljer ekologiska lösningar och avstår därmed från bland annat kemiskt naturfrämmande bekämpningsmedel. Med Bolagets innovativa lösning kan ekologisk odling öka produktionen utan att utöka odlingsarealen. Ekobots lösning är så effektiv under grödans känsliga period att den, enligt Bolagets erfarenhet och beräkningar, kan ge en väsentlig ökad avkastning från odlingen, vilket enligt Bolagets bedömning är unikt på marknaden. Genom en systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens kommer Ekobot även kunna skapa värde till kunder då datainsamlingen, genom robotplattformen, möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar.

Målet med att göra Ekobot till ett bolag listat på First North är att synliggöra Bolaget och dess produkt, stärka dess varumärke samt skapa ytterligare möjligheter för vidare finansiering under en snabb tillväxtfas. Det förestående Erbjudandet och upptagande till handel vid First North skapar förutsättningar för Ekobot att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden. Vidare innebär noteringen att likviditet skapas i aktien och att Bolaget kan attrahera nya aktieägare som stärker Bolaget. Den ökade synligheten som kommer med noteringen genererar en ökad kännedom, och därmed indirekt marknadsföring för Bolaget och dess produkt. Därutöver uppnås en kvalitetsstämpel som är fördelaktig i relationer med kunder, samarbetspartners, anställda, leverantörer och andra intressenter.

Nettolikviden om cirka 17,8 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

 • Nyanställningar av ingenjörer, agronomer- och visionsexperter (30 procent)
 • Ytterligare teknikutveckling av produkten tillsammans med kund (30 procent)
 • Materialinköp för robotar och verkstadsutrustning (22 procent)
 • Rörelsekapital (15 procent)
 • Ränta och amorteringar (3 procent)

Ulf Nordbeck, VD, kommenterar

”Ekobot ligger rätt i tiden med en autonom robot som med avancerad och robust teknik ska bli en viktig aktör inom jordbrukssektorn. Nu siktar vi mot att accelerera vår utveckling i ett högt tempo och vi ser en notering som ett naturligt nästa steg för att bredda och stärka vår ägarbas och för att öka vår finansiella flexibilitet framgent medan vi går framåt med vår tillväxtstrategi.”

Preliminär tidsplan

 • Teckningsperiod: 17 februari – 2 mars 2021
 • Offentliggörande av tilldelning och utfall: 4 mars 2021
 • Likviddag: Omkring den 8 mars 2021
 • Första dag för handel: 15 mars 2021

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser i samband med Noteringen. Wistrand Advokatbyrå agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ekobot AB (publ)
Erik Jonuks
Vice-VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se

Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Ekobot eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail