EKOBOT AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 14 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades totalt till 25,98 procent varav cirka 9,16 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 16,82 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Ekobot tillförs därmed totalt cirka 4,75 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 11 mars 2024. Det slutliga utfallet visar att totalt 7 922 186 aktier har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 4,75 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 23 februari 2024 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 7 922 186 från 15 246 317 till 23 168 503. Aktiekapitalet kommer att öka med 2 772 765,10 SEK från 5 336 210,95 SEK till 8 108 976,05 SEK. Företrädesemissionen medför en utspädning om cirka 34,19 procent för befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 12, 2024.

Rådgivare
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail