Ekobot AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2022

2022 har varit ett mycket händelserikt år för Ekobot där bolagets kommersiella genombrott var en av de viktigaste milstenarna. Detta, tillsammans med att bolaget fått en ny strategisk storägare i form av det nederländska Venture Capital bolaget Navus Ventures gör 2022 till ett mycket framgångsrikt år för Ekobot.

Finansiell information

Oktober – december 2022

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -2 806 KSEK (-1 508).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,69 SEK (-0,64).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 31 223 KSEK (26 826).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 943 KSEK (9 004).

Januari – december 2022

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 214 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -10 410 KSEK (-7 067).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -3,22 SEK (-3,24).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 31 223 KSEK (26 826).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 943 KSEK (9 004).

Väsentliga händelser

Oktober-december 2022

 • Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie T02 fastställts till 2,57 SEK per aktie och programmet utnyttjades till ca 47% och bolaget tillförs ca 700 KSEK före emissionskostnader.
 • I oktober tecknar bolaget kontrakt med ny kund i Nederländerna avseende leverans av Ekobots robotsystem WEAI – autonomous weeder inför odlingssäsongen 2023.
 • Styrelsen i Ekobot beslutar den 23 oktober att med stöd av bemyndigandet från Ekobots årsstämma den 12 maj 2022, att genomföra en riktad emission om 474 934 aktier till den strategiska investeraren Navus Ventures. Teckningskursen uppgick till 5,00 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 4,6 procent mot bolagets stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 21 oktober 2022 och en premie om cirka 58,7 procent mot den genomsnittliga volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 21 oktober 2022. Emissionen tillför bolaget ca 2,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget erhåller i november officiella fältförsöksresultat som visar 6% skördeökning gentemot konventionell odlingsteknologi med kemisk ogräsbekämpning.

Januari – september 2022

 • Bolaget lämnar i februari in en patentansökan till det Europeiska patent- och registreringsverket avseende en verktygsbärarenhet för autonoma jordbruksfordon.
 • Ekobot signerar avsiktsförklaringar med tre kunder i Nederländerna.
 • Bolaget erhåller en första order för pilotinstallation hos kund i Nederländerna.
 • Ekobot har erhållit en första order för pilotinstallation hos en av Sveriges största grönsaksodlare.
 • Bolaget beviljas i april ett projektstöd på ca 5,7 MSEK från Jordbruksverket.
 • Den 21 april hålls en extra bolagsstämma och beslut fattas att genomföra föreslagen emission.
 • Den 19 maj slutförs företrädesemissionen och totalt tillförs bolaget 9,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Almi Företagspartner Mälardalen visar ytterligare förtroende för bolaget och beviljar ett grönt lån på 2 MSEK.
 • I juli erhålls de första indikativa resultaten från årets fältförsök i Sverige. Resultaten visar att Ekobots jordbruksrobot WEAI – autonomous weeder, kraftigt reducerar behovet av kemikalier samt ger lantbrukaren en möjlighet till ökad produktivitet.
 • I augusti signerar bolaget avtal med ny stor svensk kund avseende leverans av Ekobots robotsystem WEAI – autonomous weeder. Leveransen skall enligt avtalet ske under odlingssäsongen 2023 och har ett ordervärde om 900 000 SEK.
 • I september testar skånska lökproducenten Almhaga Gård roboten Ekobot i en större skala i deras lökproduktion.
 • Ekobot ingår avtal med Kapitalpartner till stöd för etablering och tillväxt på den danska marknaden för fältrobotar den 23 september.
 • Ekobot är ett av sex bolag inom Agtech och Food tech som blir uttaget för att representera Sverige och möta amerikanska Agtech-investerare i Silicon Valley under Nordic-US Food Summit i november i år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen beslutar, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av högst 8 564 728 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Ekobot en emissionslikvid om ca 21,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattas av ca 85% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därutöver kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsemission i form av en riktad nyemission om höst 5,4 MSEK under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.
 • Bolaget publicerar sina strategiska mål för 2023.
 • Bolaget tecknar i januari ett avtal med en svensk kund inom segmentet ekologisk grönsaksodling. Avtalet innefattar ett robotsystem för leverans till odlingssäsongen 2023.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.ekobot.se/investors/

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail