Ekobot AB (publ) publicerar Q4 bokslutskommuniké 2021

Det fjärde kvartal 2021 präglades av framtidsanda. Under kvartalets utgång nåddes flera viktiga milstenar. Under fjärde kvartalet ingick Ekobot ett mycket viktigt strategiskt samarbetsprojekt. I december stod det klart att Ekobot kunde påbörja en integration gentemot Saga Robotics robotplattform Thorwald. Samarbetet ligger mycket väl i linje med bolagets strategiska mål för hårdvaruutveckling av Ekobots robotsystem.

Finansiell information

Oktober – december 2021
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -1 508 KSEK (-1 906).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,64 SEK (-1,55).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 26 826 KSEK (8 916).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 004 KSEK (1 274).

Januari – december 2021
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -7 067 KSEK (-3 964).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -3,24 SEK (-10,27).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 26 826 KSEK (8 916).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 004 KSEK (1 274).

Väsentliga händelser

Januari – december 2021

 • Almi Företagspartner Mälardalen AB tror på bolaget och beviljar ett lån om 2,6 MSEK.
 • Bolaget introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 15 mars och genomför samtidigt en nyemission som inbringar 20,5 MSEK till bolaget före emissionskostnader.
 • Bolaget är finalist i innovationstävlingen till Agtech Challenge och beviljas stöd för marknadsutveckling från Jordbruksverket.
 • Bolaget erhåller EU-stöd och ingår ett samarbetsprojekt med Europas främsta jordbrukstekniska universitet, Wageningen University Research.
 • Den 15 april tillträder Erik Jonuks som verkställande direktör (tidigare vice VD) då Ulf Nordbeck meddelar att han beslutat lämna sin post. Ulf bibehåller sitt engagemang i bolaget som aktieägare och styrelseledamot.
 • Den 15 april utses också Tomas Täuber till ny teknisk chef. Tomas är en erfaren ledare med en gedigen teknisk bakgrund.
 • I slutet av maj inleder bolaget och Scanfil i Åtvidaberg ett samarbete i syfte att påbörja en industrialiseringsprocess av sin robotplattform Ekobot Gen III.
 • Bolaget och Telia har påbörjat ett samarbete för att skapa en kraftfull lösning kring effektivt precisionsjordbruk. Lösningen bygger på uppkoppling gentemot Telias 5G nät.
 • I juni lämnar bolaget in en patentansökan till det europeiska patent- och registreringsverket avseende system för skärande, linjär bekämpning av ogräs.
 • Victoria Woyland väljs in i styrelsen den 30 juni. Victoria förstärker därmed Ekobots styrelse då Victoria har en bred bakgrund inom bland annat eftermarknad, affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling.
 • I september tar bolaget ett första viktigt steg mot export ut på den europeiska marknaden genom ett antal mycket framgångsrika fälttester i Nederländerna.
 • Den 7 oktober tar bolaget, i hård konkurrens bland Sveriges främsta jordbruksinnovationer hem förstapriset i Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech challenge 2021.
 • Den 1 november publicerar bolaget, tillsammans med Wageningen university and research lovande testresultat från fälttester. Testresultaten påvisar en mycket snabb och lovande utveckling av robotsystemets effektivitet.
 • I december inleder bolaget en integration mot Saga Robotics robotplattform Thorvald i syfte att accelerera sin marknadsintroduktion 2022
 • Bolaget inleder ett samarbete med estimatplattformen Pinpoint Estimates för att fånga upp de bredare marknadsförväntningarna. Pinpoint är en öppen plattform som sammanställer marknadsförväntningar inför noterade bolags helårs- och delårsrapporter.
 • Almi Mälardalen AB beviljar Ekobot AB (publ) ett så kallat grönt lån på ca 1,9 MSEK. Almis gröna lån har som syfte att finansiera gröna satsningar som driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.
 • REGION VÄSTMANLAND beviljar bolaget stöd med högst 313 550 kronor för att inhandla konsulttjänster. Bidraget får uppgå till 50 % av godkänt stödunderlag.
 • Bolaget mottager ett positivt förhandsbesked avseende stöd från Jordbruksverket. Stödet syftar till att bolaget skall genomföra storskaliga fälttester samt påbörja insamling av fältdata under odlingssäsongen 2022. Det slutgiltiga stödbeloppet är ej fastställt ännu men indikativt är stödets omfattning ca 4,5 – 5,9 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget lämnar i februari 2022 in en patentansökan till det Europeiska patent- och registreringsverket avseende en verktygsbärarenhet för autonoma jordbruksfordon.
 • Ekobot signerar avsiktsförklaringar med tre kunder i Nederländerna.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail