EKOBOT avtalar om förlängd testperiod av Bolagets robot och flyttar bolagsstämma

EKOBOT AB (publ) ("Bolaget" eller "EKOBOT") har överenskommit med köparen HH Agriculture Investments B.V. ("HH Agriculture" eller "Köparen") om en förlängning av den testperiod som anges i avsiktsförklaringen som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 8 april 2024. Skälet till förlängningen är de ovanliga väderförhållandena i Nederländerna som medfört att Köparen inte kunnat genomföra erforderliga tester i tid. Förlängningen medför att den extra bolagsstämman 26 april 2024 ställs in. Kallelse till ny extra bolagsstämma för godkännande av den tidigare offentliggjorda transaktionen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Bolaget offentliggjorde den 8 april 2024 en avsiktsförklaring med Köparen om överlåtelse av Bolagets verksamhet (”Transaktionen”). På grund av den senaste tidens onormala väderförhållanden i Nederländerna har Köparen inte kunnat utföra de nödvändiga tester av Bolagets produkt som krävs för att Transaktionen ska kunna fullbordas. Mot bakgrund av det har EKOBOT nu överenskommit med HH Agriculture om att förlänga den testperiod som angavs i avsiktsförklaringen (”Överenskommelsen”). Överenskommelsen innebär att Köparen ges möjlighet genomföra tester av Bolagets produkt till och med den 20 maj 2024 istället för 25 april 2024. Den förlängda testperioden bedöms dock inte påverka tidpunkten för Transaktionens slutförande, vilken alltjämt beräknas inträffa i maj 2024.

Som en del av Överenskommelsen kommer Köparen erlägga ett belopp motsvarande 60 000 EUR till Bolaget i form av ett icke återbetalningsbart förskott på den tidigare offentliggjorda köpeskillingen för Transaktionen. Förskottet ska användas för betalning av Bolagets befintliga skulder. Köparen har även åtagit sig att erlägga ytterligare en icke återbetalningsbar förskottsbetalning om högst 15 000 EUR i syfte att täcka de kostnader som kan uppkomma för Bolaget till följd av förskjutningen i tidplanen.

Med anledning av den förlängda testperioden ställer Bolaget in den extra bolagsstämman 26 april 2024 och kommer kalla till en ny stämma för beslut om godkännande av Transaktionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Utöver vad som framgår ovan så gäller de huvudsakliga villkor som anges i Bolagets pressmeddelande från den 8 april 2024 fortsatt för Transaktionen.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail