Ekobot beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 18,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 januari 2024, beslutat att genomföra en nyemission av högst 30 492 634 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs i syfte att säkra bolagets fortsatta utveckling mot kommersialisering.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Ekobot har ett system för autonom och intelligent ogräsrensning baserad på vision- och AI-teknologi. Under 2023 har bolaget även konstruerat en egen robotplattform som är byggd för att hantera fältmässiga förhållanden inom lantbruket. Under 2024 ska bolaget säkra en kommersiell validering av det kompletta robotsystemet. Robotsystem kommer att användas för autonom ogräsrensning hos betalande kunder, under kommersiella förhållanden och under en hel säsong i syfte att bevisa systemets kommersiella bärighet. Företrädesemissionen är underlaget som behövs för att kunna generera en stor mängd affärsmöjligheter och säkra ordrar på såväl kompletta robotsystem som delsystem baserat på bolagets kärnteknologi. Under 2024 ska bolaget även tillsammans med en industriell partner skala upp produktionskapaciteten och förbereda för volymleveranser.

Vid fulltecknad Företrädesemission avses nettolikviden från Företrädesemissionen användas till:

 • 5,1 MSEK för fortsatt forskning och utveckling av bolagets produkter och tjänster inklusive att färdigställa systemet för kommersiella leveranser
 • 4,6 MSEK för satsningar inom försäljning, marknadsföring och administration inklusive att säkra processer för kommersiella leveranser
 • 2,3 MSEK för att tillsammans med en industriell partner säkra kapacitet för industriella leveranser
 • 1,9 MSEK för att produktifiera bolagets kärnteknologier för att möjliggöra försäljning som separata produkter
 • 1,1 MSEK för att samla in data och träna AI-modellen för fler grödor
 • 3 MSEK för att kvittas mot brygg-lån som lämnats av befintliga och nya ägare som bolaget upptog i januari 2024 för att säkra momentum och rörelsekapital

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Ekobot har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 januari 2024, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 30 492 634 aktier. Huvudvillkoren för Företrädesemission presenteras nedan.

 • Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 21 februari 2024 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas i Bolaget.
 • Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 februari 2024 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 februari 2024.
 • En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
 • Teckningsrätterna kommer tas upp för handel på Nasdaq First North Growth Market från och med den 26 februari 2024 till och med den 6 mars 2024.
 • Teckningskursen är 0,60 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen börjar den 26 februari 2024 och slutar den 11 mars 2024.
 • Vid full teckning av Företrädesemissionen emitteras 30 492 634 aktier och tillför Bolaget en emissionslikvid om cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till 16,40 procent av teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK från långivare till Bolaget.
 • Aktier kommer att registreras på tecknares VP-konto eller värdepappersdepå efter att de har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 13 2024.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemission omfattas till cirka 16,40 procent av teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK i enlighet med tidigare ingångna låneavtal. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det informationsmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Aktier och utspädning

Vid fulltecknad Företrädesemission kommer Bolagets aktiekapital att öka med 10 672 421,90 SEK från 5 336 210,95 SEK till 16 008 632,85 SEK och antalet aktier att öka med 30 492 634 från 15 246 317 till 45 738 951.

Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 66,67 procent.

Indikativ tidplan

23 februari 2024 Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum
19 februari 2024 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
20 februari 2024 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
21 februari 2024 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
26 februari 2024 – 6 mars 2024 Handel i teckningsrätter
26 februari 2024 – 11 mars 2024 Teckningsperiod
26 februari 2024 – 28 mars 2024 Handel i betalda tecknade aktier på Nasdaq First North Growth Market
12 mars 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, information om teckningsåtaganden samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden. Informationsmemorandum och anmälningssedel kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/investors/.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail