Ekobot beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 21 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 8 564 728 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 85 procent, motsvarande 18,2 MSEK, av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav Navus Ventures B.V. (”Navus”) förbundit sig att teckna för totalt 5,4 MSEK. Därtill kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsemission i form av riktad nyemission om högst 5,4 MSEK under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas. (”Övertilldelningsemissionen”). Företrädesemissionen genomförs i syftet att skala upp den kommersialisering som Bolaget inledde under 2022. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Under 2022 har Ekobot tagit stora steg mot att bidra till ett hållbart, miljövänligt, långsiktigt och kostnadseffektivt jordbruk genom en framgångsrik utveckling av den autonoma jordbruksroboten Ekobot WEAI. Ekobot har ägnat det gångna året åt att påbörja och etablera kommersialiseringen genom flera produktdemonstrationer ute på jordbruksfält i Sverige och i Nederländerna som resulterat i ett kommersiellt genombrott och Bolagets första ordrar någonsin. Fokuset under 2022 har även varit att utveckla och verifiera Bolagets SaaS-erbjudande, Ekobot PLUS. Tjänsten samlar in fältdata via robotsystemet i realtid som sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens (AI) och hjälper jordbrukaren fatta beslut om insatser såsom gödning, bevattning och skörd. Under 2022 har kravspecifikationer tillsammans med slutkund utvärderats och under 2023 avses Ekobot PLUS lanseras till den första pilotanvändaren.

Bolaget har under hösten 2022 erhållit en ny strategisk ägare i form av det nederländska investeringsbolaget Navus som investerade i Ekobot genom en riktad nyemission. Navus är en del av ett familjeföretag som är nära sammankopplat med det nederländska jordbruksbolaget Lely som har en lång och gedigen erfarenhet av innovationer inom jordbrukssektorn. I Företrädesemissionen har Navus ingått ett åtagande, utöver teckningsförbindelse av sin pro-rata andel, om en toppgaranti motsvarande cirka 3,0 MSEK, vilket medför ett totalt deltagande i Företrädesemissionen om cirka 5,4 MSEK.

För att fortsätta Bolagets utstakade plan för kommersialiseringen av Ekobot WEAI och påbörja lanseringen av Ekobot PLUS under 2023 samt uppfylla de strategiska mål för 2023, som styrelsen i samband med denna kapitalisering fastställt och offentliggörs via separat pressmeddelande, är Bolaget i behov av kapital. Därav genomför Ekobot en Företrädesemission som vid full teckningsgrad tillför Bolaget cirka 21,4 före emissionskostnader som beräknas uppgå till maximalt cirka 2,9 MSEK. Nettolikviden om cirka 18,5 avses användas till följande ändamål i prioritetsordning med uppskattad omfattning:

 • 6,5 MSEK för återbetalning av brygglån från befintliga aktieägare som Bolaget upptog i januari 2023 för att säkra momentum och rörelsekapital fram till april 2023 (återbetalas delvis genom kvittning).
 • 3,0 MSEK för återbetalning av konvertibellån utställt av Formue Nord Fokus A/S.
 • 5,9 MSEK för fortsatt forskning och utveckling av Bolagets produkter och tjänster, inkluderande inköp av hårdvara för den första prototypen av nästa generations jordbruksrobot samt uppgradering av befintliga robotar för utökad hektarkapacitet.
 • 3,1 MSEK för satsningar inom försäljning, marknadsföring och administration.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Ekobot har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 8 564 728 aktier. Huvudvillkoren för Företrädesemission presenteras nedan.

 • Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 21 februari 2023 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas i Bolaget.
 • Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 februari 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 februari 2023.
 • En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
 • Teckningsrätterna avses handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 23 februari 2023 till och med den 6 mars 2023.
 • Teckningskursen är 2,50 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas börja den 23 februari 2023 och sluta den 9 mars 2023.
 • Vid full teckning av Företrädesemissionen emitteras 8 564 728 aktier och tillför Bolaget en emissionslikvid om cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till maximalt cirka 2,9 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till 85 procent av teckningsförbindelser om cirka 5,8 MSEK och garantiåtaganden, i form av en toppgaranti av Navus om cirka 3,0 MSEK samt bottengaranti av ett konsortium bestående av befintliga ägare och externa investerare om cirka 9,4 MSEK, totalt motsvarande cirka 18,2 MSEK.
 • För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • Aktier kommer att registreras på tecknares VP-konto eller värdepappersdepå när de har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 12 2023.

Övertilldelningsemission

Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en Övertilldelningsemission om upp till 5,4 MSEK före emissionskostnader. Övertilldelningsemissionen omfattar högst 2 141 182 aktier och teckningskursen per aktie uppgår till 2,50 SEK. Övertilldelningsemissionen avses beslutas med stöd av det bemyndigande som läggs fram till förslag på extra bolagsstämman. Syftet med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen tillgodose utökad efterfrågan. Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla de som tecknar aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Kostnader hänförande till Övertilldelningsemissionen beräknas uppgå till maximalt 0,3 MSEK, vilket medför ytterligare nettolikvid om cirka 5,1 MSEK vid fullt nyttjande av det Utökade erbjudandet som avses användas enligt följande, i prioritetsordning:

 • Fortsatt forskning och utveckling av Bolagets produkter och tjänster (3,1 MSEK).
 • Satsningar inom försäljning, marknadsföring och administration (2,0 MSEK).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemission omfattas till cirka 85 procent av teckningsförbindelser om cirka 5,8 MSEK, bottengarantiåtaganden om cirka 9,4 MSEK och ett toppgarantiåtagande om cirka 3,0 MSEK av befintliga storägaren Navus.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För bottengarantiåtagandena utgår en garantiersättning i form av kontanter om tolv (12) procent eller arton (18) procent i aktier av garanterat belopp. För Navus toppgarantiåtagande utgår ingen ersättning.

Aktier och utspädning

Vid fulltecknad Företrädesemission kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 997 654,80 SEK från 1 498 827,40 SEK till 4 496 482,20 SEK och antalet aktier att öka med 8 564 728 från 4 282 364 till 12 847 092. Vid fulltecknad Övertilldelningsemission kommer Bolagets aktiekapital öka med 749 413,70 SEK till 5 245 895,90 SEK och antalet aktier med 2 141 182 till 14 988 274.

Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 66,67 procent, och vid full teckning av Övertilldelningsemissionen till 71,43 procent.

Preliminär tidplan

16 februari 2023 Extra bolagsstämma
17 februari 2023 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
17 februari 2023 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
20 februari 2023 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
21 februari 2023 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
23 februari – 6 mars 2023 Handel i teckningsrätter
23 februari – 9 mars 2023 Teckningsperiod
13 mars 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, information om tecknings- och garantiåtaganden samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden. Prospektet och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/investors/.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN AVSEENDE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER SOM EMITTERATS AV BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. I EN MEDLEMSSTAT INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") FÅR VÄRDEPAPPER SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST ERBJUDAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 (“PROSPEKTFÖRORDNINGEN”). INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA AKTIER I BOLAGET KOMMER ENDAST SKE GENOM DET EU-TILLVÄXTPROSPEKT BOLAGET PLANERAR ATT OFFENTLIGGÖRA INFÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA , SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM "SKA", "FÖRVÄNTAS", "TROR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "ÄMNAR", "ANTAR" OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER EKOBOTS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM EKOBOT HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM EKOBOT INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV EKOBOT. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail