Ekobot fastställer strategiska mål för 2023

Mot bakgrund av den säkerställda företrädesemissionen har styrelsen i EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) idag fastställt strategiska mål inför det kommande året. Bakgrunden till de fastställda målen är Bolagets påvisade framsteg under 2022 bestående av bland annat kommersiella genombrott och en framgångsrik vidareutveckling av den autonoma jordbruksroboten Ekobot WEAI.

Ekobots styrelse har fastställt följande strategiska mål för 2023:

  • Signerade kundkontrakt för 25 robotenheter för leverans 2024.
  • Signerat avtal med pilotkund avseende Ekobot PLUS.
  • Signerat avtal med distributör i Danmark.
  • Signerat avtal med leverantörer för produktion.
  • Säsongen 2023 genomförd och utvärderad där existerande robotar har genomgått en prestandaförbättring.
  • Prototyptillverkning avslutad samt produktion av nästa robotgeneration påbörjad inför leverans 2024.
  • Produktionsoptimering med fokus på kostnadsreduktion av verktygssystem och robotsystem inledd.
  • Utveckling av verktygssystem för ny gröda påbörjad.

Sammanfattning av 2022

Under 2022 har Bolaget signerat kontrakt avseende fem robotenheter med strategiska kunder i Sverige och Nederländerna. Bolaget har ägnat tid och resurser åt att genomföra demonstrationsdagar i både Sverige och Nederländerna där Ekobots lösning visats upp och sedermera resulterat i signerade kontrakt och ett ökat intresse av Ekobot som bolag och dess robotsystem och framtida SaaS-erbjudande, Ekobot PLUS.

Enligt tredjepartskontrollerade fälttester genomförda under 2022 har Ekobots lösning påvisats kunna öka avkastningen från odling med 5–20 procent, vilket enligt Bolagets bedömning är unikt på marknaden. Officiella tester av Ekobots robotsystem påvisar även cirka 6 procent skördeökning gentemot konventionell odlingsteknologi med kemisk ogräsbekämpning.

Fokuset under 2022 har även varit att utveckla och verifiera Ekobot PLUS, en molnbaserad tjänst (SaaS) som samlar in fältdata via robotsystemet i realtid och sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens (AI). Analysen fungerar sedan som beslutsstöd för jordbrukaren avseende insatser i jordbruket, såsom gödsling, bevattning och skörd.

Marknadsföringsaktiviteter för att stärka Ekobot som varumärke och öka kännedomen för Bolagets produkter och tjänster har genomförts i Sverige, Nederländerna och Danmark. Utöver strategiska kunder i Sverige och Nederländerna har Bolaget även signerat en avsiktsförklaring med en dansk distributör.

Kommersiell uppskalning under 2023

Med Bolagets påvisade framsteg under 2022 har styrelsen beslutat att genomföra satsningar mot en kommersiell uppskalning av jordbruksroboten Ekobot WEAI. Under 2023 är målet att signera kontrakt med kunder för 25 robotenheter för leverans under 2024.

Avseende Ekobot PLUS har kravspecifikationer tillsammans med slutkund utvärderats under 2022 och under 2023 är målet att tjänsten ska lanseras till den första pilotanvändaren.

Ekobot avser signera avtal med en distributör av Bolagets produkter och tjänster i Danmark, som redan ingått en avsiktsförklaring med Bolaget. Avseende produktion av kommande robotenheter har Bolaget för närvarande avtal med ett antal lokala leverantörer och diskussioner förs med ett flertal leverantörer i Europa för att kunna skala upp produktionen, något Bolaget har som mål att signera avtal för under 2023.

Gällande utvecklingen av robotsystemet kommer fokus, och tillhörande mål, centreras till att uppgradera nuvarande fem robotenheter till att klara av en större hektararealer samt andra mindre förbättringar som analyserats efter odlingssäsongen 2023. Prototypen av nästa generation av robotenheten, som är mer anpassad för storskalig produktion, avses tillverkas och påbörjas produceras för leverans inför odlingssäsongen 2024. Resurser kommer även läggas på inledande kostnadsoptimering av produktionen av det mekaniska verktygssystemet och robotsystemet samt utveckling av ett verktygssystem för en ny gröda utöver lök för humankonsumtion som det nuvarande verktygssystemet är anpassat för.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail