Ekobot offentliggör bokslutskommuniké för januari-december 2023

Ekobot AB (publ) publicerar idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023, som finns att ta del av på bolagets hemsida.

Det fjärde kvartalet 2023 var ett utmanande kvartal för Ekobot. Operativt har kvartalet varit positivt där vi arbetat intensivt med att förbereda för kommersiella leveranser inför växtsäsongen 2024 och att omvandla bolaget från ett utvecklingsbolag till en fullt kommersiell och industriell verksamhet. Finansiellt har dock kvartalet erbjudit stora utmaningar då vår största ägare plötsligt meddelade att intentionen inte var att stötta Ekobot i den planerade finansieringsrundan.

Jonas Eklind, VD

Finansiell information

Oktober – december 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 6 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -4 898 KSEK (-2 806).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,32 SEK (-0,69).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 27 591 KSEK (31 223).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 229 KSEK (2 943).

Januari – december 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 416 KSEK (214).
 • Periodens resultat uppgick till -21 213 KSEK (-10 410). Resultatet har under 2023 påverkats negativt (-8,5 MSEK) på grund av icke-kassaflödespåverkande nedskrivning då bolagets utvecklingsarbete nu tagit robotsystemet till en betydlig högre nivå, varför gamla prototyper har skrivits ned.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,64 SEK (-3,22).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 27 591 KSEK (31 223).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 229 KSEK (2 943).

Väsentliga händelser

Oktober-december 2023

 • Bolaget meddelar den 24 oktober att valideringen av sin egenutvecklade autonoma redskapsbärande robot inletts. Den initiala valideringen bekräftar att precisionen i navigation och positionering för den egenutvecklade robotplattformen är minst likvärdig med de tidigare inköpta.
 • Telia släpper den 27 oktober 5G-löken. En gul lök där ogräset hanterats med en autonom robot från Ekobot istället för traditionell kemisk bekämpning. Den är också mycket godare enligt Gustav Leonhardt, vinnare av Årets Kock 2021 och Sveriges representant i Bocuse D’Or 2024.
 • Bolaget meddelar den 9 november att det Europeiska Patentverket (EPO) har som avsikt att bevilja att bolagets patentansökan gällande det mekaniska verktygssystemet blir godkänt.
 • Den 14 november lämnade bolaget in slutrapporten för projektet Ekobot, autonom jordbruksrobot som finansierats via Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014-2022 och EU-kommissionens program EIP-AGRI. Projektstödet beslutades av Jordbruksverket i november 2017 och det totala bidraget är på 9,2 miljoner kronor. Projektet slutfördes under hösten 2023 och efter godkänd slutrapport kommer Jordbruksverket betala ut den kvarvarande delen av bidraget motsvarande cirka 1,8 miljoner kronor. Samtliga projektkostnader är redan betalade så utbetalningen ger en direkt förstärkning av bolagets kassa. Exakt tidpunkt för utbetalning är ännu inte bekräftad men prognosen är under första kvartalet 2024.
 • Bolaget meddelar den 1 december att ett negativt besked mottagits från en av de större befintliga ägarna i föreliggande finansieringsdiskussioner och att styrelsen (i samråd med sin finansiella rådgivare) bedömde att möjligheterna att anskaffa ny finansiering påtagligt försämrats och chansen att hitta en långsiktig lösning innan årets slut minskat.
 • Den 8 december meddelar bolaget att bolagets näst största ägare och styrelseledamoten Tord Cederlund ökat sitt ägande i Ekobot från 6,9 % till 9,1 %.

Januari-september 2023

 • Styrelsen beslutar den 15 januari, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av högst 8 564 728 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Ekobot en emissionslikvid om ca 21,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattas av ca 85 % teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därutöver kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelnings-emission i form av en riktad nyemission om högst 5,4 MSEK under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.
 • Bolaget publicerar sina strategiska mål för 2023.
 • Bolaget tecknar i januari ett avtal med en svensk kund inom segmentet ekologisk grönsaksodling. Avtalet innefattar ett robotsystem för leverans till odlingssäsongen 2023.
 • Den 16 februari hålls extra bolagsstämma och denna godkänner styrelsens förslag angående nyemission samt beslutar om incitamentsprogrammen 2023/2026A-B att utge teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda, konsulter samt till styrelsens ledamöter.
 • Den 14 mars slutförs nyemissionen och bolaget tillförs 26,8 MSEK före emissions-kostnader. Företrädesemissionen tecknades till ca 130,3 % och styrelsen beslutade att genom en riktad emission utge ytterligare aktier för att tillgodose den stora efterfrågan.
 • Den 21 mars genomförs en riktad emission om 258 043 aktier till de garanter som önskar betalning i aktier. Teckningskursen i Ersättningsemissionen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under Företrädesemissionens teckningsperiod som varade mellan den 23 februari 2023 och den 9 mars 2023 och motsvarar 3,59 SEK per aktie.
 • Den 28 mars publiceras att preliminära resultat visar att Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling.
 • Bolaget håller sin ordinarie stämma den 12 maj 2023.
 • Styrelsen meddelar den 16 maj att Erik Jonuks säger upp sig från sitt uppdrag som verkställande direktör för Ekobot AB (publ) och slutar under hösten 2023.
 • Bolaget meddelar den 23 maj att bolaget ingått avsiktsförklaring med AllagBots Nordic APS för försäljning av robotar i Danmark och Norge.
 • Styrelsen meddelar den 27 juni att Jonas Eklind utses till ny verkställande direktör för bolaget med tillträde den 1 september 2023, Jonas efterträder bolagets tidigare VD Erik Jonuks. Jonas Eklinds omfattande erfarenhet av ledarskap inom teknikbaserade industriföretag i stark tillväxt gör honom till en utmärkt kandidat som ny VD för Ekobot. Hans framgångsrika bakgrund visar på hans förmåga att skapa tillväxt i företag från forskningsbaserade idéer till lönsamma verksamheter.
 • Ekobot presenterar en uppdaterad strategi med fokus på försäljning via distributörer med målet att uppnå en marknadsandel på 5 procent inom EU fram till 2030.
 • Jonas Eklind tillträder första september som ny verkställande direktör för bolaget, Eklind efterträder bolagets tidigare VD Erik Jonuks.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Den 3 januari 2024 kallar bolaget till en extra bolagsstämma den 22 januari 2024 där förslaget till beslut är att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler och att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.
 • Den 15 januari 2024 meddelar bolaget att ett kortfristigt lån om 3,0 miljoner kronor har tecknats. Finansieringen säkerställer bolagets drift fram till en långsiktig finansieringslösning kan vara på plats under första kvartalet 2024. Lånefaciliteten avses att omvandlas till bindande teckningsåtaganden i en kommande kapitaliseringen. Samtidigt väntar bolaget på en bidragsutbetalning från Jordbruksverket om 1,8 miljoner kronor relaterad till ett projekt som slutfördes 2023.
 • Den 22 januari 2024 håller bolaget en extra bolagsstämma. Beslut tas om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annat.
 • Den 25 januari meddelar bolaget att ett distributionsavtal med Homburg Holland gällande exklusiv försäljning av Ekobots autonoma robotsystem WEAI för mekanisk ogräsrensning inom regionen har tecknats.
 • Den 30 januari meddelar bolaget att Ekobot ingår samarbete med Väderstad med syfte att utveckla ett system för att i realtid utvärdera insatsen av en såmaskin med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens (AI).
 • Styrelsen i Ekobot beslutar den 14 februari, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 januari 2024, att genomföra en nyemission av högst 30 492 634 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget en emissionslikvid om ca 18,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 21 februari meddelar bolaget att ett distributörsavtal med Homburg Belgium gällande Belgien har tecknats. Avtalet ger Homburg Belgium en exklusiv rätt att sälja Ekobots autonoma robotsystem WEAI för mekanisk ogräsrensning inom regionen.
 • Bolaget meddelar 26 februari att de inleder samarbete med AutoAgri där målsättningen är att använda Ekobots intelligent verktyg för ogräsrensning på AutoAgris autonoma verktygsbärande robot. Den initiala målsättningen är en kommersiell demonstration hos en norsk kund under det tredje kvartalet 2024. 

Läs hela bokslutskommunikén på: Ekobot

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2024 kl. 08.00 CET.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail