Ekobot offentliggör delårsrapport för April – Juni 2021

Ekobot AB (publ) (FN STO:EKOBOT) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden april – juni 2021, som finns att ta del av på bolagets hemsida.

Första och andra kvartalet 2021 har, hittills, varit de mest händelserika tidsperioderna i Ekobots historia. Bolaget har fortsatt att utvecklats enligt den utsatta planen samtidigt som bolaget stärkt sin IPR portfölj, skapat starka partnerskap, och genom nyrekryteringar stärkt bolagets strategiska ledning.

Finansiell information april – juni 2021
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

April – juni 2021
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -2 282 KSEK (-559).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,96 SEK (-5,07).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 26 834 KSEK (10 892).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 16 652 KSEK (5 534).

Januari – juni 2021
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -4 018 KSEK (-1 147).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -2,02 SEK (-10,28).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 26 834 KSEK (10 892).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 16 652 KSEK (5 534).

Väsentliga händelser januari – mars 2021

 • Almi Företagspartner Mälardalen AB tror på bolaget och beviljar ett lån om 2,6 MSEK.
 • Bolaget introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 15 mars och genomför samtidigt en nyemission som inbringar 20,5 MSEK till bolaget före emissionskostnader.
 • Bolaget är finalist i innovationstävlingen till AgTech Challenge och beviljas stöd för marknadsutveckling från Jordbruksverket.

Väsentliga händelser april – juni 2021

 • Ekobot erhåller EU stöd och ingår ett samarbetsprojekt med Europas främsta jordbrukstekniska universitet, Wageningen University Research.
 • Den 15 april tillträder Erik Jonuks som verkställande direktör (tidigare vice VD) då Ulf Nordbeck meddelar att han beslutat lämna sin post. Ulf bibehåller sitt engagemang i bolaget som aktieägare och styrelseledamot.
 • Den 15 april utses också Tomas Täuber till ny teknisk chef. Tomas är en erfaren ledare med en gedigen teknisk bakgrund.
 • I slutet av maj inleder Ekobot och Scanfil i Åtvidaberg ett samarbete i syfte att påbörja en industrialiseringsprocess av sin robotplattform Ekobot Gen III.
 • Ekobot och Telia har påbörjat ett samarbete för att skapa en kraftfull lösning kring effektivt precisionsjordbruk. Lösningen bygger på uppkoppling gentemot Telias 5G nät.
 • I juni lämnar Ekobot in en patentansökan till det Europeiska patent- och registreringsverket avseende system för skärande, linjär bekämpning av ogräs.
 • Victoria Woyland väljs in i styrelsen den 30 juni. Victoria förstärker därmed Ekobots styrelse då Victoria har en bred bakgrund inom bland annat eftermarknad, affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail