Ekobot offentliggör delårsrapport för januari-juni 2023

Ekobot AB (publ) (FN STO:EKOBOT) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2023, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.ekobot.se

Kvartal två 2023 kännetecknades av omfattande operationellt arbete i fält samt ett givande marknads – och säljarbete gentemot den svenska och nederländska marknaden. Ett flertal av våra robotar var i drift hos såväl ekologiska som konventionella odlare, både i Sverige och i Nederländerna, vilket har ställt stora krav på Ekobots operativa organisation. Viktiga lärdomar från säsongen har bidragit till en uppdaterad strategisk plan för perioden 2023-2030.

Finansiell information
April – juni 2023
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 185 KSEK (172).
 • Periodens resultat uppgick till -10 964 KSEK (-2 122).
 • Resultatet har påverkats negativt på grund av en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning då bolagets utvecklingsarbete nu tagit robotsystemet till en betydlig högre nivå, varför gamla prototyper har skrivits ned.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,72 SEK (-0,72).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 35 991 KSEK (32 810).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 12 017 KSEK (5 182).

Januari – juni 2023
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 260 KSEK (172).
 • Periodens resultat uppgick till -13 837 KSEK (-4 547).
 • Resultatet har påverkats negativt på grund av en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning då resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,30 SEK (-1,71).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 35 991 KSEK (32 810).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 12 017 KSEK (5 182).

Väsentliga händelser
April-juni 2023

 • Bolaget håller sin ordinarie stämma den 12 maj 2023.
 • Styrelsen meddelar den 16 maj att Erik Jonuks säger upp sig från sitt uppdrag som verkställande direktör för Ekobot AB (publ) och slutar under hösten 2023.
 • Bolaget meddelar den 23 maj att bolaget ingått avsiktsförklaring med AllagBots Nordic APS för försäljning av robotar i Danmark och Norge.
 • Styrelsen meddelar den 27 juni att Jonas Eklind utses till ny verkställande direktör för bolaget med tillträde den 1 september 2023, Jonas efterträder bolagets tidigare VD Erik Jonuks. Jonas Eklinds omfattande erfarenhet av ledarskap inom teknikbaserade industriföretag i stark tillväxt gör honom till en utmärkt kandidat som ny VD för Ekobot. Hans framgångsrika bakgrund visar på hans förmåga att skapa tillväxt i företag från forskningsbaserade idéer till lönsamma verksamheter.

Januari-mars 2023

 • Styrelsen beslutar, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av högst 8 564 728 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Ekobot en emissionslikvid om ca 21,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattas av ca 85 % av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därutöver kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsemission i form av en riktad nyemission om högst 5,4 MSEK under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.
 • Bolaget publicerar sina strategiska mål för 2023.
 • Bolaget tecknar i januari ett avtal med en svensk kund inom segmentet ekologisk grönsaksodling. Avtalet innefattar ett robotsystem för leverans till odlingssäsongen 2023.
 • Den 16 februari hålls extra bolagsstämma och denna godkänner styrelsens förslag angående nyemission samt beslutar om incitamentsprogrammen 2023/2026A-B att utge teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda, konsulter samt till styrelsens ledamöter.
 • Den 17 februari offentliggör Ekobot prospekt i samband med företrädesemissionen.
 • Den 14 mars slutförs nyemissionen och bolaget tillförs 26,8 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till ca 130,3% och styrelsen beslutade att genom en riktad emission utge ytterligare aktier för att tillgodose den stora efterfrågan.
 • Den 21 mars genomförs en riktad emission om 258 043 aktier till de garanter som önskar betalning i aktier. Teckningskursen i Ersättningsemissionen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under Företrädesemissionens teckningsperiod som varade mellan den 23 februari 2023 och den 9 mars 2023 och motsvarar 3,59 SEK per aktie.
 • Den 28 mars publiceras att preliminära resultat visar att Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ekobot presenterar en uppdaterad strategi med fokus på försäljning via distributörer med målet att uppnå en marknadsandel på 5 procent inom EU fram till 2030.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail