Ekobot offentliggör delårsrapport för januari-mars 2021

Ekobot AB (publ) (FN STO:EKOBOT) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2021, som finns att ta del av på bolagets hemsida.

“Bolaget har funnits sedan 2017 men första kvartalet 2021 är en viktig milstolpe för bolaget då notering skedde på Nasdaq First North Growth Market. Vi har nu muskler att ta oss vidare på denna spännande resa”.- Erik Jonuks, VD Ekobot AB (publ)

Finansiell information januari – mars 2021

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till –1 736 KSEK (–548).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till –1,09 SEK (–5,22).
 • Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 27 799 KSEK (6 873).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 19 776 KSEK (1 531).

Väsentliga händelser januari – mars 2021

 • Almi Företagspartner Mälardalen AB tror på bolaget och beviljar ett lån om 2,6 MSEK.
 • Bolaget introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 15 mars och genomför samtidigt en nyemission som inbringar 20,5 MSEK till bolaget före emissionskostnader.
 • Bolaget är finalist i innovationstävlingen till AgTech Challenge och beviljas stöd för marknadsutveckling från Jordbruksverket.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Ekobot erhåller EU stöd och ingår ett samarbetsprojekt med Europas främsta jordbrukstekniska universitet, Wageningen University Research.
 • Den 15 april tillträder Erik Jonuks som verkställande direktör (tidigare vice VD) då Ulf Nordbeck meddelar att han beslutat lämna sin post. Ulf bibehåller sitt engagemang i bolaget men nu endast som styrelseledamot.
 • Den 15 april utses också Tomas Täuber till ny teknisk chef. Tomas är en erfaren ledare med en gedigen teknisk bakgrund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ekobot AB (publ)
Erik Jonuks VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se

Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8- 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail