Ekobot offentliggör delårsrapport för januari-mars 2023

Ekobot AB (publ) (FN STO:EKOBOT) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2023, som finns att ta del av på bolagets hemsida: www.ekobot.se

” Jag är glad att kunna presentera vår kvartalsrapport som redogör för Ekobots framgångar under första kvartalet 2023. Vi är stolta över att kunna rapportera om en stark start på året, med betydande framsteg i flera områden, vilket positionerar oss väl för att uppnå våra strategiska mål för året.”

Erik Jonuks, VD

Finansiell information januari – mars 2023

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 75 KSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till -2 872 KSEK (-2 425).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,47 SEK (-1,02).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 52 861 KSEK (33 600).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 23 531 KSEK (9 160).

Väsentliga händelser januari – mars 2023

 • Styrelsen beslutar, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av högst 8 564 728 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Ekobot en emissionslikvid om ca 21,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattas av ca 85% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därutöver kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsemission i form av en riktad nyemission om högst 5,4 MSEK under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.
 • Bolaget publicerar sina strategiska mål för 2023.
 • Bolaget tecknar i januari ett avtal med en svensk kund inom segmentet ekologisk grönsaksodling. Avtalet innefattar ett robotsystem för leverans till odlingssäsongen 2023.
 • Den 16 februari hålls extra bolagsstämma och denna godkänner styrelsens förslag angående nyemission samt beslutar om incitamentsprogrammen 2023/2026A-B att utge teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda, konsulter samt till styrelsens ledamöter.
 • Den 17 februari offentliggör Ekobot prospekt i samband med företrädesemissionen.
 • Den 14 mars slutförs nyemissionen och bolaget tillförs 26,8 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till ca 130,3% och styrelsen beslutade att genom en riktad emission utge ytterligare aktier för att tillgodose den stora efterfrågan.
 • Den 21 mars genomförs en riktad emission om 258 043 aktier till de garanter som önskar betalning i aktier. Teckningskursen i Ersättningsemissionen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under Företrädesemissionens teckningsperiod som varade mellan den 23 februari 2023 och den 9 mars 2023 och motsvarar 3,59 SEK per aktie.
 • Den 28 mars publiceras att preliminära resultat visar att Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Bolaget kallade den 11 april till ordinarie stämma den 12 maj 2023.

Läs hela delårsrapporten på:

https://www.ekobot.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2023 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ekobot AB (publ)
Erik Jonuks
VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail