Ekobot offentliggör delårsrapport för januari-mars 2024

Ekobot AB (publ) (FN STO:EKOBOT) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2024, som finns att ta del av på bolagets hemsida.

Det första kvartalet 2024 var en kombination av kommersiella framgångar och att kämpa med att försöka identifiera en möjlig lösning för bolagets långsiktiga finansiering.

Finansiell information januari – mars 2024
Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (75).
 • Periodens resultat uppgick till -20 363 KSEK (-2 872). Resultatet har under första kvartalet 2024 påverkats negativt (-14 222) på grund av icke-kassaflödespåverkande nedskrivning som har beräknats med anledning av den avsiktsförklaring som finns avseende överlåtelse av verksamheten.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,23 SEK (-0,47).
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 10 637 KSEK (52 861).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 548 KSEK (23 531).

Väsentliga händelser januari – mars 2024

 • Den 3 januari 2024 kallar bolaget till en extra bolagsstämma den 22 januari 2024 där förslaget till beslut är att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler och att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.
 • Den 15 januari 2024 meddelar bolaget att ett kortfristigt lån om 3,0 miljoner kronor har tecknats. Finansieringen säkerställer bolagets drift fram till en långsiktig finansieringslösning kan vara på plats under första kvartalet 2024. Lånefaciliteten avses att omvandlas till bindande teckningsåtaganden i en kommande kapitaliseringen. Samtidigt väntar bolaget på en bidragsutbetalning från Jordbruksverket om 1,8 miljoner kronor relaterad till ett projekt som slutfördes 2023.
 • Den 22 januari 2024 håller bolaget en extra bolagsstämma. Beslut tas om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annat.
 • Den 25 januari meddelar bolaget att ett distributionsavtal med Homburg Holland gällande exklusiv försäljning av Ekobots autonoma robotsystem WEAI för mekanisk ogräsrensning inom regionen har tecknats.
 • Den 30 januari meddelar bolaget att Ekobot ingår samarbete med Väderstad med syfte att utveckla ett system för att i realtid utvärdera insatsen av en såmaskin med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens (AI).
 • Styrelsen i Ekobot beslutar den 14 februari, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 januari 2024, att genomföra en nyemission av högst 30 492 634 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget en emissionslikvid om ca 18,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 21 februari meddelar bolaget att ett distributörsavtal med Homburg Belgium gällande Belgien har tecknats. Avtalet ger Homburg Belgium en exklusiv rätt att sälja Ekobots autonoma robotsystem WEAI för mekanisk ogräsrensning inom regionen.
 • Bolaget meddelar 26 februari att de inleder samarbete med AutoAgri där målsättningen är att använda Ekobots intelligenta verktyg för ogräsrensning på AutoAgris autonoma verktygsbärande robot. Den initiala målsättningen är en kommersiell demonstration hos en norsk kund under det tredje kvartalet 2024.
 • Den 12 mars offentliggör styrelsen utfallet i den emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som offentliggjordes den 14 februari 2024. Företrädesemissionen tecknades totalt till 25,98 procent varav cirka 9,16 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 16,82 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Ekobot tillförs därmed totalt cirka 4,75 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 12 mars meddelar också styrelsen att de gör bedömningen att det rörelsekapital som emissionen tillför bolaget inte är tillräckligt för att genomföra bolagets långsiktiga operativa plan. Bedömningen är att det bästa alternativet för bolaget och aktieägarna är att i stället intensifiera den pågående översynen av strategiska alternativ till en traditionell finansiering som bolaget informerade om den 1 december 2023. Sådana alternativ kan inkludera en försäljning av hela eller delar av verksamheten, utvärdering av strukturaffärer och/eller strategiska partnerskap.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 8 april meddelar bolaget att en avsiktsförklaring avseende överlåtelse av verksamheten ingås med HH Agriculture Investments B.V. ("HH Agriculture"). Genom denna ska bolaget överlåta hela sin verksamhet till HH Agriculture ("Transaktionen"). Transaktionen är bland annat villkorad av att bolagsstämma i EKOBOT beslutar att godkänna genomförandet av Transaktionen samt att HH Agriculture funnit att tester av bolagets produkt varit tillfredsställande. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av Transaktionen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Förutsatt att ett inkråmsöverlåtelseavtal ingås och fullföljs, att en tillfredsställande due diligence genomförs och att sedvanliga villkor uppfylls, avser Transaktionen att slutföras under maj 2024. 
 • Den 9 april kallar bolaget till extra bolagsstämma som ska hållas den 26 april 2024.
 • Den 11 april beslutar styrelsen att senarelägga bolagets årsstämma och senarelägger därmed även offentliggörandet av årsredovisning. Beslutet har fattats mot bakgrund av den avsiktsförklaring avseende överlåtelse av verksamheten som bolaget nyligen ingått.
 • Den 22 april meddelar bolaget att Victoria Woyland på egen begäran avgår som styrelseledamot i bolagets styrelse per idag.
 • Bolaget har i samband med delårsrapporten för perioden januari-mars 2024 upprättat en kontrollbalansräkning per 31 mars som visar att det egna kapitalet är förbrukat.
 • Den 25 april avtalar bolaget om förlängd testperiod av bolagets robot på grund av ovanliga väderförhållanden i Nederländerna. Bolagsstämman flyttas därmed fram till den 21 maj.

Läs hela delårsrapporten på: https://www.ekobot.se/investors/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 08.00 CET.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail