Ekobot offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed ett informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner) om maximalt cirka 13,6 MSEK (”Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod inleds den 2 maj 2022. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ekobot.se), på Augment Partners AB:s erbjudandesida (https://offers.augment.se), samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se). Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

Motiv för Företrädesemissionen
Företrädesemissionen genomförs tillsammans med en riktad nyemission av konvertibler till Formue Nord Fokus A/S (”Konvertibelemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen och Konvertibelemissionen är att stödja inledningen av kommersialiseringsfasen av autonoma jordbruksrobotar, med första ordrar på plats inför odlingssäsongen 2022. Nettolikviden om cirka 14,6 MSEK från Företrädesemissionen och Konvertibelsemissionen avses användas till följande ändamål:

  • Fortsätta bedriva den operationella rörelsen bestående av förberedelser inför kommersialiseringen (6,0 MSEK).
  • Inköp av ytterligare robotkomponenter och annat material (2,8 MSEK).
  • Rekrytering av ytterligare personal inom sälj och marknad (1,8 MSEK).
  • Återbetalning och konvertering av brygglån Bolaget upptog för inköp av robotkomponenter i syfte att möjliggöra leverans av robotar till kund under odlingssäsongen 2022 (4,0 MSEK).

Tidplan för Företrädesemissionen

26 april 2022 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter
27 april 2022 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter
28 april 2022 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
2 maj – 11 maj 2022 Handel i uniträtter
2 maj – 16 maj 2022 Teckningsperiod
18 maj 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN AVSEENDE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER SOM EMITTERATS AV BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. I EN MEDLEMSSTAT INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") FÅR VÄRDEPAPPER SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST ERBJUDAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 (“PROSPEKTFÖRORDNINGEN”). INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA AKTIER I BOLAGET KOMMER ENDAST SKE GENOM DET INFORMATIONSMEMORANDUM BOLAGET PLANERAR ATT OFFENTLIGGÖRA INFÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA , SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM "SKA", "FÖRVÄNTAS", "TROR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "ÄMNAR", "ANTAR" OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER EKOBOTS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM EKOBOT HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM EKOBOT INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV EKOBOT. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail