EKOBOT offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet för den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod från och med den 2 maj 2022 till och med den 16 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 86 230 units, motsvarande cirka 50,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. 9 032 units, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därtill tecknades units för cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 12,3 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranten genom delvis kvittning av brygglån. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 68,4 procent, vilket innebär att Ekobot tillförs cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen i sammanfattning
Den som på avstämningsdagen den 28 april 2022 var registrerad som aktieägare i Ekobot erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie i Bolaget. Fjorton (14) uniträtter berättigade till teckning av en (1) unit, bestående av tio (10) nya aktier i Bolaget och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 80,0 SEK per unit, motsvarande 8,0 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av uniträtter.

Slutligt utfall
Företrädesemissionen omfattade sammanlagt högst 169 619 units (1 696 190 aktier och 848 095 teckningsoptioner av serie TO2). Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 68,4 procent, innebärande att 116 078 units (1 160 780 aktier och 580 390 teckningsoptioner av serie TO2) kommer att emitteras, fördelat på:

  • 86 230 units tecknade med företrädesrätt, motsvarande cirka 50,8 procent av Företrädesemissionen.
  • 9 032 units tecknade utan företrädesrätt, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen.
  • 20 816 units tecknade utan företrädesrätt genom infriande av garantiåtaganden, motsvarande cirka 12,3 procent av Företrädesemissionen, via delvis kvittning av brygglån.

Bolaget tillförs således cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,7 MSEK. Genom emissionslikviden avser Bolaget stödja inledningen av kommersialiseringsfasen av autonoma jordbruksrobotar, med första ordrar på plats inför odlingssäsongen 2022.

Besked om tilldelning
Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter beräknas distribueras idag, den 19 maj 2022. Tecknade och tilldelade units ska betalas senast på likviddagen den 23 maj 2022, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer Ekobots aktiekapital att öka med 406 273,00 SEK till totalt 1 237 407,50 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 160 780 aktier till 3 535 450 aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte tecknat units genom Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 32,83 procent, och sedermera maximalt ytterligare 14,10 procent vid full teckning av de emitterade teckningsoptionerna av serie TO2. Totalt betyder detta en maximal utspädning om cirka 42,30 procent.

Teckningsoptioner
Teckningsoptioner av serie TO2 har en planerad inlösenperiod från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022. Lösenkursen är planerad att uppgå till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en tvåveckorsperiod, mellan den 19 september 2022 till och med den 30 september 2022, inför optionsinlösen, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 9,60 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till högsta lösenkurs (9,60 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 5,6 MSEK.

Handel med BTU och omvandling av BTU till units
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 22, 2022. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU att ombokas till aktier och teckningsoptioner.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN AVSEENDE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER SOM EMITTERATS AV BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. I EN MEDLEMSSTAT INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") FÅR VÄRDEPAPPER SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST ERBJUDAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 (“PROSPEKTFÖRORDNINGEN”). INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA AKTIER I BOLAGET SKER ENDAST GENOM DET INFORMATIONSMEMORANDUM BOLAGET OFFENTLIGGJORT INFÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA , SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING. I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM "SKA", "FÖRVÄNTAS", "TROR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "ÄMNAR", "ANTAR" OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER EKOBOTS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM EKOBOT HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM EKOBOT INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV EKOBOT. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail