Ekobot: Teckningsperioden inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market inleds idag

Idag den 17 februari 2021 inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av aktierna och teckningsoptioner av serie TO1 i Ekobot AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper fram till och med den 2 mars 2021. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North. Bolaget offentliggjorde måndagen den 15 februari 2021 ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) för erbjudandet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att teckna units i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 465 000 units, där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Memorandumet och anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.ekobot.se/, Augment Partners AB:s erbjudandehemsida https://offers.augment.se/ och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida https://aqurat.se/. Motivet för Erbjudandet och noteringen är att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden.

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

  • Anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/, Augment Partners AB:s erbjudandehemsida, https://offers.augment.se/ och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, https://aqurat.se/.
  • Kunder till Nordnet Bank AB (”Nordnet”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna units direkt över Nordnets internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se.
  • Kunder till Avanza Bank AB (”Avanza”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna units direkt över Avanzas internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Avanzas hemsida, www.avanza.se.

Digital bolagspresentation

Med anledning av Erbjudandet bjuder Ekobot in till digitala investerarträffar enligt nedan:

  • Zoom videokonferens den 18 februari kl. 17:00 CET
  • Zoom videokonferens den 23 februari kl. 17:00 CET

Anmälan till investerarträffarna ovan sker här

Preliminär tidsplan

  • Teckningsperiod: 17 februari – 2 mars 2021
  • Offentliggörande av utfall: 4 mars 2021
  • Likviddag: Omkring den 8 mars 2021
  • Första dag för handel: 15 mars 2021

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser. Wistrand Advokatbyrå agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ekobot AB (publ)
Erik Jonuks
Vice-VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se

Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Ekobot eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail