Ekobots erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 15 mars

Ekobot AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) meddelade idag att Bolagets emission av units om cirka 20,5 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 189 procent fördelat på cirka 1600 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden. Totalt tillförs Bolaget cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är den 15 mars 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Erbjudandet i sammanfattning

Ekobot har genomfört en emission av units inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 465 000 units till ett pris om 44 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 17 februari – 2 mars 2021. Likviden från Erbjudandet kommer möjliggöra en högre takt i Ekobots planerade tillväxtsatsningar genom nyanställningar, materialinköp och ytterligare teknikutveckling av Bolagets robot.

Slutligt utfall

Det kraftigt övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 930 000 aktier emitteras, samtliga att betalas kontant. Därutöver emitteras 465 000 teckningsoptioner av serie TO1. Efter registreringen av samtliga emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 444 670 till 2 374 670. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 505 634,5 SEK till 831 134,5 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 19 april – 3 maj 2022 kommer ytterligare 465 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 162 750 SEK. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 20,5 MSEK och lägst 10,2 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade units har skett i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Totalt har cirka 1300 konton tilldelats. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut: 4 mars 2021
  • Likviddag: 8 mars 2021
  • Beräknad första dag för handel för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1: 15 mars 2021

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser. Wistrand Advokatbyrå agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ekobot AB (publ)
Erik Jonuks
Vice-VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se

Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Ekobot eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail