Kallelse till årsstämma i EKOBOT AB (PubL)

Aktieägarna i EKOBOT AB (publ), org.nr 559096–1974, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2023 kl. 10.00 på Bolagets kontor på Slakterigatan 10, 721 32 Västerås. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2023,
 • dels senast den 8 maj 2023 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till info@ekobot.se eller per brev till Ekobot AB (publ), Slakterigatan 10, 721 32 Västerås, märk kuvertet med ”Årsstämma 2023”. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 8 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ekobot.se) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
 2. Val av styrelse och revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 4. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Thomas Lindgren utses som ordförande på stämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 148 600 SEK (motsvarande två inkomstbasbelopp) till styrelseordförande och med 74 300 SEK (motsvarande ett inkomstbasbelopp) till vardera övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå för arbete enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Thomas Lindgren, Mattias Jansson, Victoria Woyland och Ulf Nordbeck samt nyval av Tord Cederlund, Eduard Meijer och Magnus Edman. Till styrelseordförande föreslås Thomas Lindgren.

Tord Cederlund: Tord Cederlund med en bakgrund av 15 år som auktoriserad revisor startade ett av de första privata finansbolagen i Sverige. Tord har därefter engagerat sig som investerare och rådgivare i start-up bolag i Sverige och internationellt samtidigt som Tord under 20 år var bosatt i Bryssel, dock numera i Stockholm. Initiativtagare till SIC – Swedish Investors Club, Bryssel och Stockholm.

Eduard Meijer: Eduard Meijer har en bakgrund inom industriell design och affärsadministration. Han har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom Lely, en av världens ledande företag inom jordbruks- och mejerisektorn. Sedan 2013 är Eduard Meijer verkställande direktör för Navus Ventures B.V. ett oberoende holländskt investmentbolag med nära kopplingar till Lely.

Magnus Edman: Magnus Edman är utbildad elektroingenjör och har mer än 30 års erfarenhet inom områdena elektronik-, mjukvaru- och mekanikutveckling samt verkställande ledning, produktledning och försäljning. Magnus Edman är grundare och idag verkställande direktör för Prevas Development AB som tillhandahåller innovativa lösningar av komplexa system. Vidare är Magnus en av grundarna av Aims AB som utvecklar avancerade tröghetsmätsystem som nu är en del av KEBNI AB (publ) där Magnus sedan 2019 sitter i styrelsen. Magnus har även arbetat på Daimler Chrysler GmbH och SAAB Dynamics. Magnus är styrelseledamot i ASTGW AB och Terranet AB.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Michael Palm kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitteras enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst motsvara en total maximal utspädning om 30 procent beräknat på antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande rätt att besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.ekobot.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kopior av nämnda handlingar sändas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 246 317 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Västerås i april 2023
EKOBOT AB (PUBL)
Styrelsen

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail