Kallelse till extra bolagsstämma i Ekobot AB (publ)

Aktieägarna i EKOBOT AB (publ), org.nr 559096–1974 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Slakterigatan 10, 721 32 Västerås.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 februari 2023,
 • dels senast den 10 februari 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuella biträden (högst två) till Bolaget.

Anmälan ska ske skriftligen till EKOBOT AB (publ), Slakterigatan 10, 721 32 Västerås (vänligen märk kuvertet med ”EGM februari 2023”) eller per e-post till info@ekobot.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att rösta vid den extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 10 februari 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftligt, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida (www.ekobot.se) senaste tre veckor före stämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen får stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om ändring av bolagsordning
 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier
 9. Beslut om (a) incitamentsprogram 2023/2026A till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 10. Beslut om (a) incitamentsprogram 2023/2026B till styrelseledamöter i Bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
 13. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 och högst 4 400 000 kronor Aktiekapitalet ska vara lägst 4 025 000 kronor och högst 16 100 000 kronor

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Antalet aktier ska vara lägst 3 400 000 och högst 13 600 000 Antalet aktier ska vara lägst 11 500 000 och högst 46 000 000

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt är villkorat av att stämman även röstar för att godkänna styrelsens beslut om emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare enligt punkt 8 nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av nyemissionen understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 16 januari 2023 om nyemission om höst 8 564 728 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 2 997 654,8 SEK, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 2,50 SEK per aktie vilket ger en total teckningslikvid om 21 411 820 SEK. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 2. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 21 februari 2023 erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
 3. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillk.omma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt, en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.
 4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för tecknings och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 2. Betalning av aktier som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023. Betalning av aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
 3. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 – Beslut om (a) incitamentsprogram 2023/2026A till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om införandet av Incitamentsprogram 2023/2026A enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Incitamentsprogram 2023/2026A ska omfatta maximalt 107 000 teckningsoptioner. Varje en (1) teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Deltagarna i incitamentsprogrammet ska omfatta existerande och blivande ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget (”Deltagarna”). Varje Deltagare ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:
 • VD ska erbjudas att förvärva högst 24 000 teckningsoptioner.
 • Övriga ledande befattningshavare (högst två befattningshavare) ska erbjudas att förvärva högst 20 000, totalt högst 30 000 teckningsoptioner.
 • Anställda (högst tre anställda) ska erbjudas att vardera förvärva 11 000 teckningsoptioner, totalt högst 33 000 teckningsoptioner.
 • Konsulter (högst två konsulter) ska erbjudas att vardera förvärva 10 000 teckningsoptioner, totalt högst 20 000 teckningsoptioner.

b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 107 000teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2026A.
 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 107 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 37 450 SEK.
 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregår denna extra bolagsstämma.
 • Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast 3 dagar efter emissionsbeslut på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte ske.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som finns tillgängliga hos Bolaget.

c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan.

 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Preliminärt uppgår optionspremien till 0,56 kronor per teckningsoption.
 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptioner till någon annan.
 • Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta att nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2023/2026A och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna.

Bakgrund och skäl till förslag

Syftet med Incitamentsprogram 2023/2026A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledningen och anställda i Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilken bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolaget aktieägare.

Utspädningseffekt

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 4 282 364. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2026A tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 107 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Teckningsoptionerna ska vara föremål för omräkning med anledning av företrädesemission enligt punkten 8 ovan.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma den 30 november 2020 att anta incitamentsprogram för styrelsen samt vissa anställda i Bolaget. Incitamentsprogrammet innebar en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner serie 2020/2023. Antalet teckningsoptioner som tecknades inom ramen för optionsprogrammet uppgick till 97 500 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under tiden från och med den 1 november till och med 1 december 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30,0 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av de 97 500 teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet kan antalet aktier i Bolaget att öka med 97 500 aktier och aktiekapitalet med 34 125 SEK.

Värdering

Den preliminära och den slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en riskfri ränta om 2,258 procent och en volatilitet om 42,3 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmet löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och genomförts av Optionspartner AB i egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade teckningskursen har avrundats till närmast helt öre.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2023/2026A.

Incitamentsprogram 2023/2026A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram 2023/2026A har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 10 – Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2026B till styrelsens ledamöter (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägaren Navus Ventures B.V (”Aktieägaren”) föreslår att extra bolagsstämman i Bolaget beslutar om att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 102 000 teckningsoptioner till de styrelseledamöter som väljs vid årsstämman 2023 (”Incitamentsprogram 2023/2026B”).

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2023/2026B föreslår Aktieägaren även att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.

a) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2023/2026B till styrelsens ledamöter

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2023/2026B enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Incitamentsprogram 2023/2026B ska omfatta maximalt 102 000 teckningsoptioner. Varje en (1) teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Incitamentsprogrammet ska vara riktat till de styrelseledamöter som väljs vid årsstämman 2023 (”Deltagarna”) i enlighet med följande:
 • Styrelseordförande ska erbjudas att förvärva högst 34 000 teckningsoptioner.
 • Övriga styrelseledamöter (högst fyra till antalet) ska erbjudas att förvärva högst 17 000 teckningsoptioner vardera, sammanlagt högst 68 000 teckningsoptioner.

b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 102 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ör att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2026B.
 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 102 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 35 700 SEK.
 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med 1 september 2026 till och med 30 september 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregår denna extra bolagsstämma.
 • Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast 3 dagar från emissionsbeslutet på särskild teckningslista. Överteckning kan inte ske.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som hålls tillgängliga hos Bolaget.

c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan.

 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Preliminärt uppgår optionspremien till 0,56 kronor per teckningsoption.
 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske efter årsstämman 2023.
 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagarna. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptionerna till någon annan.
 • Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2023/2026B och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna.

Bakgrund och skäl till förslag

Syftet med Incitamentsprogram 2023/2026B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets existerande och blivande styrelseledamöter. Aktieägaren finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Utspädningseffekt

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 4 282 364. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2026B tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 102 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 2,38 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Teckningsoptionerna ska vara föremål för omräkning med anledning av företrädesemission enligt punkten 8.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma den 30 november 2020 att anta incitamentsprogram för styrelsen samt vissa anställda i Bolaget. Incitamentsprogrammet innebar en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner serie 2020/2023. Antalet teckningsoptioner som tecknades inom ramen för optionsprogrammet uppgick till 97 500 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under tiden från och med den 1 november till och med 1 december 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30,0 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av de 97 500 teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet kan antalet aktier i Bolaget att öka med 97 500 aktier och aktiekapitalet med 34 125 SEK.

Värdering

Den preliminära och slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en riskfri ränta om 2,258 procent och en volatilitet om 41,3 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och genomförts av Optionspartner AB egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade teckningskursen har avrundats till närmast helt öre.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2023/2026B.

Incitamentsprogram 2023/2026B har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2023/2026B har utarbetats av Aktieägaren i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att Bolagets VD eller den Bolagets VD utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande rätt att besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emissionen beslutad med stöd av bemyndigande ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast tre veckor innan stämman. Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast två veckor innan stämman. Fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress samt publiceras på Bolagets hemsida.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 4 282 364. Bolaget äger inga egna aktier.

_____________________________

Västerås i januari 2023
EKOBOT AB (publ)
Styrelsen

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail