Kallelse till extra bolagsstämma i Ekobot AB (publ)

Aktieägarna i EKOBOT AB (publ), org.nr 559096–1974 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

  • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 april 2024,
  • dels senast den 22 april 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuella biträden (högst två) till Bolaget.

Anmälan ska ske skriftligen till EKOBOT AB (publ), Slakterigatan 10, 721 32 Västerås (vänligen märk kuvertet med ”EGM april 2024”) eller per e-post till info@ekobot.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att rösta vid den extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftligt, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida (www.ekobot.se) senaste två veckor före stämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen får stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om inkråmsöverlåtelse och bemyndigande till styrelsen att slutförhandla inkråmsöverlåtelseavtal
  8. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om inkråmsöverlåtelse och bemyndigande till styrelsen att slutförhandla inkråmsöverlåtelseavtal

Som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 8 april 2024 har Bolaget ingått ett LOI med HH Agriculture Investments B.V (”HH Agriculture” eller ”Köparen”) avseende en inkråmsöverlåtels av Bolagets befintliga verksamhet till HH Agriculture (”Transaktionen”). +-

Transaktionen i korthet och huvudsakliga villkor

EKOBOT har ingått en avsiktsförklaring med HH Agriculture om att ingå ett s.k. inkråmsöverlåtelseavtal avseende en överlåtelse av hela EKOBOTs nuvarande verksamhet. Bolaget kommer dock fortsatt ha kvar de tjänster som krävs för att uppfylla noteringskraven enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Köpeskillingen för Transaktionen uppgår till 260 000 EUR och kommer erläggas dels i form av ett belopp om 25 000 EUR avseende den exklusivitet Köparen erhållit för att förhandla med Bolaget om Transaktionen, dels i form av ett belopp om 235 000 EUR som kommer erläggas på dagen för tillträdet. Betalningen om 25 000 EUR har betalats av Köparen på dagen för ingåendet av avsiktsförklaringen och kan inte återbetalas av Bolaget med undantag för om Transaktionen inte godkänns av Bolagets aktieägare vid den extra bolagsstämman. Köparen ska även ersätta EKOBOT för Bolagets lönekostnader under april 2024 (inklusive sociala avgifter) upp till 35 000 EUR.

Utöver köpeskillingen har Köparen åtagit sig att överta ett av Bolagets befintliga lån, samt ytterligare en befintlig skuld, uppgående till ett belopp om totalt cirka 540 000 EUR.

Transaktionen är bl.a. villkorad av (i) att Köparen övertar det befintliga lånet enligt ovan och att långivaren godkänner gäldenärsbytet, (ii) att Köparen övertar den andra av Bolagets befintliga skulder och att borgenären godkänner gäldenärsbytet, (iii) att Köparen genomfört tester av Bolagets produkt under perioden 20–25 april i Nederländerna och funnit dessa tillfredsställande samt (iv) att Köparen genomfört en due diligence med tillfredsställande resultat.

Vidare är Transaktionen villkorad av att extra bolagsstämman i Bolaget röstar för att godkänna Transaktionen.

Efter Transaktionen kommer Bolaget fortsatt inneha de tjänster och resurser som krävs för att uppfylla noteringskraven enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar att godkänna Transaktionen på de huvudsakliga villkor som framgår ovan samt bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att slutförhandla villkoren för Transaktionen och ingå inkråmsöverlåtelseavtalet för Transaktionen.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast två veckor innan stämman. Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast två veckor innan stämman. Fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress samt publiceras på Bolagets hemsida.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 23 168 503. Bolaget äger inga egna aktier.

_____________________________
Västerås i april 2024
EKOBOT AB (publ)
Styrelse

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail