Kallelse till extra stämma i EKOBOT AB (publ)

Aktieägarna i EKOBOT AB (publ), org.nr 559096-1974, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 30 juni 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av Covid-19, har styrelsen beslutat att extra stämma ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 30 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 juni 2021, dels avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast tisdagen den 29 juni 2021 kl 17.00

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast tisdagen den 29 juni 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news.

Föreslagen dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av ny ledamot
7. Stämmans avslutande

Handlingar till stämman
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news, minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om rätten att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget under adress Ekobot AB, Bergåsgatan 9, 725 91 Västerås eller via e-post till erik.jonuks@ekobot.se senast söndagen den 20 juni 2021. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats https://www.ekobot.se/news och på dess huvudkontor på Slakterigatan 10, 721 32 Västerås senast fredagen den 25 juni 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Livesänd pressträff inför stämman
Bolaget kommer att den 29 juni 2021 kl. 10,00 hålla en livesänd pressträff där föreslagen styrelseledamot avser att presentera sig. Aktieägare kommer att beredas möjlighet att ställa frågor. Mer information om informationsmötet kommer att meddelas på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news

Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail