Kommuniké från årsstämma i EKOBOT AB (publ) den 12 maj 2022

Årsstämman i EKOBOT AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 12 maj 2022. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021 och att besluta om en resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Det beslutades också i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Ulf Nordbeck, Thomas Lindgren, Mattias Jansson, Sina Vosough och Victoria Woyland samt att välja Thomas Lindgren till styrelsens ordförande. Grant Thornton omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Stämman fastställde styrelsearvode med 68 200 per år till vardera styrelseledamot och med 136 400 per år till styrelsens ordförande. Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning.

Valberedning inför årsstämman 2023
Stämman beslutade att fastslå valberedningens principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter som ska utses av de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna, senast den 30 september 2022. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut kan fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emissionerna ska ske på en marknadsmässig nivå.

Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst medföra en ökning av aktiekapitalet om sammanlagt tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

_______________

Västerås i maj 2022
EKOBOT AB (publ)
Styrelsen

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail