Kommuniké från årsstämma i EKOBOT AB (publ) den 12 maj 2023

Årsstämman i EKOBOT AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 12 maj 2023 i Bolagets lokaler på Slakterigatan 10, Västerås. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Fastställande av resultat-och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022 och att besluta om en resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Ulf Nordbeck, Thomas Lindgren, Mattias Jansson och Victoria Woyland samt om nyval av Eduard Meijer, Tord Cederlund och Magnus Edman som ordinarie ledamöter av styrelsen. Det beslutades att välja Thomas Lindgren till styrelsens ordförande. Grant Thornton Sweden AB omvaldes till Bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma, med Michael Palm som fortsatt huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode om 74 300 kronor ska utgår till styrelseledamöterna och med 148 600 kronor per år till styrelseordförande. Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitteras enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst motsvara en total maximal utspädning om 30 procent beräknat på antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande rätt att besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail