Kommuniké från årsstämma tillika första kontrollstämma i EKOBOT AB (publ) den 18 juni 2024

Årsstämma tillika första kontrollstämma i EKOBOT AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 18 juni i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med de förslag som framlagts i kallelsen enligt följande:

Fastställande av resultat-och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023 och att besluta om en resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till fyra (4) stycken samt omval av Thomas Lindgren, Mattias Jansson, Tord Cederlund och Magnus Edman till ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades att välja Thomas Lindgren till styrelsens ordförande. Grant Thornton Sweden AB omvaldes till Bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma, med Michael Palm som fortsatt huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode om 152 400 SEK (motsvarande två inkomstbasbelopp) ska utgå till styrelseordförande och styrelsearvode om 76 200 SEK (motsvarande ett inkomstbasbelopp) ska utgå till vardera övriga styrelseledamöter. Revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om att Bolaget ska driva verksamheten vidare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att driva verksamheten vidare. Beslutet innebär att en bolagsstämma ska sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman). Inför den andra kontrollstämman kommer styrelsen att upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet har återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende Bolagets företagsnamn och antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt nedan. Ändringen innebär att Bolagets företagsnamn ändras från EKOBOT AB (publ) till Newlist AB (publ) och att det lägsta antalet styrelseledamöter ändras från fyra till tre.

Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt nedan. Ändringen innebär att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier justeras för att möjliggöra nedan beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital och för att antalet aktier som kan ges ut ska återspelas i bolagsordningen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska Bolagets aktiekapital med 7 599 268,984 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 0,35 kronor per aktie till 0,022 kronor per aktie. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och öka Bolagets fria egna kapital. Efter verkställd minskning i enlighet med beslutet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 509 707,066 kronor, fördelat på 23 168 503 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,022 kronor.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail