Kommuniké från årsstämman i Ekobot AB (publ)

Årsstämma i Ekobot AB genomfördes idag den 12 maj 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman fattade beslut enligt följande:

Protokoll

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Thomas Lindgren öppnade årsstämman.

Det beslutades i enlighet med den tillfälliga nomineringskommitténs förslag att välja Thomas Lindgren som ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att godkänna Bilaga 2, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster som röstlängd vid stämman.

Beslut 
Det beslutades att godkänna Bilaga 2 och bilaga 1 som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringsmän

Beslut 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Otterheim.

Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. 

7. Beslut om Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst/förlust samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Beslut 
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut 
Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

Beslut 
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslut 
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter (som ej är anställda i bolaget) ersätts med 2 inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande (d.v.s. 136 400 kr) och 1 inkomstbasbelopp (d.v.s. 68 200 kr) vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med ”inkomstbasbelopp” avses inkomstbasbelopp för 2021). Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning.

9. Val av styrelsen och av revisorer

Beslut 
Befintliga styrelseledamöter omvaldes för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade att omvälja det nuvarande revisionsbolaget Grant Thornton och huvudansvarige revisorn Michael Palm för tiden intill nästa årsstämma.

10. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslut 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

11. Styrelsens förslag till riktlinjer för valberedningen

Beslut 
Stämman beslutade att anta en instruktion för valberedningen enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

12. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Beslut 
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

13. Stämmans avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail