Kommuniké från extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ) den 16 februari 2023

Extra bolagsstämman i EKOBOT AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 16 februari 2023 i Bolagets lokaler på Slakterigatan 10, Västerås. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bolagsordningsändring.

Ändringen av bolagsordningen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier justeras på så sätt att aktiekapitalet lägst ska vara 4 025 000 kronor och högst 16 100 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 11 500 000 och högst 46 000 000.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 16 januari 2023 om en företrädesemission.

Bolagets aktiekapital kan till följd av företrädesemissionen komma att öka med högst 2 997 654,8 kronor genom utgivande av högst 8 564 728 nya aktier. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 21 februari 2023 erhåller teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023.

Beslut om (a) incitamentsprogram 2023/2026A till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade om inrättandet av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till anställda, ledande befattningshavare och konsulter i Bolaget, enligt styrelsens förslag, innebärande emission av högst 107 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026A. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till ett belopp motsvarande 200 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden de 10 handelsdagar som närmast föregår den 16 februari 2023. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2026B till styrelsens ledamöter (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade om inrättandet av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till styrelsens ledamöter, enligt aktieägaren Navus Ventures B.V.s förslag, innebärande emission av högst 102 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026B. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till ett belopp motsvarande 200 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden om 10 handelsdagar som närmast föregår den 16 februari 2023. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande rätt att besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emissionen beslutad med stöd av bemyndigande ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

_______________

Västerås i februari 2023
EKOBOT AB (publ)
Styrelsen

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail