Kommuniké från extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ) den 21 april 2022

Extra bolagsstämman i EKOBOT AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 21 april 2022. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bolagsordningsändring.

Ändringen av bolagsordningen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier justeras på så sätt att aktiekapitalet lägst ska vara 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 3 400 000 och högst 13 600 000.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 21 mars 2022 om företrädesemission av units.

Bolagets aktiekapital kan till följd av unitemissionen komma att öka med högst 593 666,50 kronor genom utgivande av högst 1 696 190 nya aktier och med högst 296 833,25 kronor till följd av aktieteckning av högst 848 095 aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 28 april 2022 erhåller uniträtter för deltagande i unitemissionen. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 16 maj 2022.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 21 mars 2022 om att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 3 000 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma Formue Nord A/S med högst 312 500 konvertibler. Vid full konvertering av konvertiblerna ökar aktiekapitalet med högst 109 375,00 kronor.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

_______________

Västerås i april 2022
EKOBOT AB (publ)
Styrelsen

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail