Navus Ventures investerar initialt 2,4 MSEK i Ekobot för att stödja dess kommersiella uppskalning

Styrelsen i EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från Ekobots årsstämma den 12 maj 2022, beslutat om en riktad emission om cirka 2,4 MSEK (”Riktade Emissionen”) till det nederländska investeringsbolaget Navus Ventures B.V. (”Navus Ventures”), som är en del av ett family office sammankopplat med det nederländska jordbruksbolaget Lely. Emissionslikviden från den Riktade Emissionen avses användas för rörelsekapital för att upprätthålla den tilltänkta tillväxttakten i kommersialiseringen.

Styrelsen i Ekobot har idag, med stöd av bemyndigandet från Ekobots årsstämma den 12 maj 2022, beslutat om att genomföra en riktad emission om 474 934 aktier till den strategiska investeraren Navus Ventures. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 5,00 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 4,6 procent mot Bolagets stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 21 oktober 2022 och en premie om cirka 58,7 procent mot den genomsnittliga volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 21 oktober 2022. Teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom förhandling med Navus Ventures på armslängds avstånd samt med hänsyn till rådande marknadsförhållanden och med beaktande av liknande transaktioner. Styrelsen bedömer således teckningskursen som marknadsmässig.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka aktieägarbasen med en kvalificerad, kapitalstark och långsiktig investerare med stor branschkunskap. Vidare är Bolaget i behov av rörelsekapital för att upprätthålla den tilltänkta tillväxttakten i den pågående kommersialiseringen, vilket emissionslikviden kommer användas till. Styrelsen bedömer att en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de utmanade marknadsförutsättningar som råder, samt att en företrädesemission riskerar att inte bli fullt tecknad av befintliga ägare. Vidare bedöms de kostnader som tillkommer vid en företrädesemission inte stå i proportion till den Riktade Emissionens begränsade storlek. Slutligen har styrelsen har lagt stor vikt i Navus Ventures uttalade avsikt att stödja Bolaget i framtida kapitaliseringar.

Med hänsyn till ovan är det styrelsens samlade bedömning att den Riktade Emissionen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för Bolagets fortsatta finansiella stabilitet i rådande marknadsklimat och möjliggör en förstärkning av aktieägarebasen med en strategiskt viktig investerare. Sammantaget anser styrelsen att den Riktade Emissionen bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare och är gynnsam för Bolaget.

Kommentarer från VD

“Dagens tillkännagivande är en av Bolagets största milstolpar sedan grundandet. Vi har nu en strategisk långsiktig ägare som avser att leda kapitaliseringen av Bolaget framöver och aktivt bidra till dess utveckling. Detta ger Ekobot en enorm möjlighet att bli ett av Europas ledande bolag inom segmentet fältrobotik. Vår nya storägare Navus Ventures är Lely-familjens investeringsbolag. Lely har en mycket lång och gedigen erfarenhet inom jordbrukssektorn och är baserade i Nederländerna, som är en av Ekobots viktigaste marknader på kort sikt. Jag vill ta tillfället i akt och tacka mitt team som har gjort ett fantastiskt jobb för att få oss dit vi är idag. Jag ser fram emot ett långsiktigt och givande samarbete med vår nya storägare Navus Ventures. Detta samarbete kommer att vara oerhört värdefullt för Ekobot och i förlängningen naturligtvis för Ekobots aktieägare”, säger Erik Jonuks, VD för Ekobot.

Kommentarer från Navus Ventures

“Vi är mycket nöjda med vårt beslut att anta rollen som storägare i Ekobot. Med deras innovativa kärnteknologi och beprövade värde för kunden har Bolaget gjort ett stort avtryck under en kort tid på marknaden för fältrobotik. Vi ser en stor potential på denna marknad i allmänhet och i Ekobots teknologi i synnerhet. Med denna första investering tar vi en ledande roll i Bolaget och förutser ett långsiktigt samarbete där vi aktivt stödjer Bolaget. Med Navus Ventures bakgrund inom robotik och annan automatiserad teknologi för jordbruk är det logiskt att investera i och samarbeta med en ledande start-up inom jordbruksrobotik såsom Ekobot”, säger Eduard Meijer, Managing Director på Navus Ventures.

Om Navus Ventures

Navus Ventures är ett investeringsbolag, som är en del av ett family office, inriktat på högteknologiska och hållbara start-ups och scale-ups, och är nu primärt inriktat på de pågående omställningarna inom mat och energi. Navus Ventures har ingen förpliktelse att investera i eller avyttra ett innehav och investerar i både typiska s.k. venture capital-strukturer såväl som mer långsiktigt. Navus Ventures nyttjar kunskap och nätverk från familjeföretaget Lely, som har en lång historia inom högteknologisk produktutveckling och framgångsrika marknadsintroduktioner av innovationer. Navus Ventures hållning är praktisk och pragmatisk, med en förmåga att agera snabbt och stödja ledningsgruppens strategiska och operativa frågor.

Aktiekapital och utspädning

Den Riktade Emissionen innebär att antalet aktier i Ekobot ökar med 474 934, från 3 807 430 aktier till 4 282 364 aktier och att aktiekapitalet ökar med 166 226,90 SEK, från 1 332 600,50 SEK till 1 498 827,40 SEK. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare i Ekobot om cirka 11,1 procent.

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Ekobot i samband med den Riktade Emissionen.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail