Preliminärt utfall i Ekobots företrädesemission – tecknad till 130 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) meddelar idag preliminärt utfall i den företrädesemission av aktier som löpte med teckningsperiod från och med 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Den preliminära sammanställningen av teckningar visar att 5 426 972 aktier, motsvarande 63,4 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. 5 728 821 aktier, motsvarande cirka 66,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Det preliminära utfallet indikerar därmed att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 130,3 procent, vilket innebär att inga garantiåtaganden kommer tas i anspråk. För att tillgodose efterfrågan i Företrädesemissionen kan styrelsen komma att besluta om att fullt nyttja den riktade övertilldelningsemissionen (”Övertilldelningsemissionen”) om 2 141 182 aktier, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 16 februari 2023. Om Övertilldelningsemissionen fullt nyttjas tillförs Bolaget totalt cirka 26,8 MSEK från Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen före emissionskostnader, varav cirka 2,6 MSEK kommer erläggas genom kvittning av brygglån. Nettolikviden kommer att användas för att skala upp den kommersialisering som Bolaget inledde under 2022 och för att stärka balansräkningen.

VD, Erik Jonuks, kommenterar

”Som VD är jag mycket nöjd med resultatet av vår företrädesemission. Det starka engagemanget från våra befintliga aktieägare är ett bevis på ett stort förtroende och en tro på bolagets stora potential. Det är också spännande att se så stort intresset från nya investerare, inklusive en betydande efterfrågan från danska investerare. Detta kapitaltillskott kommer att ge oss de resurser vi behöver för att fortsätta växa och att stärka vår marknadsposition, både i Sverige och i Europa. Vi ser fram emot en viktig och spännande odlingssäsong 2023 och är tacksamma för det fortsatta stödet från våra aktieägare.”

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 21 februari 2023 erhöll en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehades i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigade till teckning av två (2) nya aktier. Därutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,50 SEK per aktie.

Besked slutligt utfall och tilldelning

Slutligt utfall beräknas offentliggöras imorgon, den 14 mars 2023, och besked om tilldelning till samtliga som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras imorgon, den 14 mars 2023.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 12, 2023. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTA att ombokas till aktier.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN AVSEENDE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER SOM EMITTERATS AV BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. I EN MEDLEMSSTAT INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") FÅR VÄRDEPAPPER SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST ERBJUDAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 (“PROSPEKTFÖRORDNINGEN”). INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA AKTIER I BOLAGET HAR ENBART SKETT GENOM DET PUBLICERADE PROSPEKTET.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM "SKA", "FÖRVÄNTAS", "TROR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "ÄMNAR", "ANTAR" OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER EKOBOTS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM EKOBOT HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM EKOBOT INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV EKOBOT. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail