Slutligt utfall i Ekobots företrädesemission – tillförs totalt 26,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet av den företrädesemission av aktier som löpte med teckningsperiod från och med 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 5 426 972 aktier, motsvarande 63,4 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. 5 728 821 aktier, motsvarande cirka 66,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till cirka 130,3 procent, vilket innebär att inga garantiåtaganden kommer tas i anspråk. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 16 februari 2023, beslutat att emittera 2 141 182 aktier för att tillgodose efterfrågan i Företrädesemissionen genom att fullt nyttja den riktade övertilldelningsemissionen (”Övertilldelningsemissionen”). Bolaget tillförs således totalt cirka 26,8 MSEK från Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen före emissionskostnader, varav cirka 2,6 MSEK erlagts genom kvittning av brygglån. Nettolikviden kommer att användas för att skala upp den kommersialisering som Bolaget inledde under 2022 och för att stärka balansräkningen.

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 21 februari 2023 erhöll en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehades i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigade till teckning av två (2) nya aktier. Därutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,50 SEK per aktie.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen omfattade sammanlagt 8 564 728 aktier. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 130,3 procent, innebärande att samtliga 8 564 728 aktier kommer att emitteras, fördelat på:

  • 5 426 972 aktier tecknade med företrädesrätt, motsvarande cirka 63,4 procent av Företrädesemissionen.
  • 3 137 756 aktier tecknade utan företrädesrätt, motsvarande cirka 36,6 procent av Företrädesemissionen.
  • Av ovan tecknades totalt 1 030 228 aktier genom kvittning av brygglån, motsvarande cirka 12,0 procent av Företrädesemissionen.

Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 16 februari 2023, beslutat att emittera 2 141 182 aktier genom att fullt nyttja Övertilldelningsemissionen. Syftet med emissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose efterfrågan i Företrädesemissionen. Tilldelningsprinciperna i Övertilldelningsemissionen följer tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen, innebärande att 2 141 182 aktier kommer att emitteras och fördelas på aktier tecknade utan företrädesrätt.

Teckningskursen för aktierna i Övertilldelningsemissionen uppgår till 2,50 SEK och motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 5,4 MSEK från Övertilldelningsemissionen, vilket totalt medför att Bolaget tillförs cirka 26,8 MSEK från Övertilldelningsemissionen och Företrädesemissionen före emissionskostnader, varav cirka 2,6 MSEK erlagts genom kvittning av brygglån.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning till samtliga som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras idag, den 14 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 16 mars 2023, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 997 654,80 SEK från 1 498 827,40 SEK till 4 496 482,20 SEK och antalet aktier ökar med 8 564 728 från 4 282 364 till 12 847 092. Genom Övertilldelningsemission ökar Bolagets aktiekapital med 749 413,70 SEK till 5 245 895,90 SEK och antalet aktier med 2 141 182 till 14 988 274.

Utspädningen för de aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen uppgår till 66,67 procent, och med nyttjandet av Övertilldelningsemissionen till 71,43 procent.

Garantiersättning

För bottengarantiåtagandena utgår en garantiersättning i form av kontanter om tolv (12) procent eller arton (18) procent i aktier av garanterat belopp. Eventuellt beslut om emission av aktier till garanterna kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 12, 2023. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTA att ombokas till aktier.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN AVSEENDE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER SOM EMITTERATS AV BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. I EN MEDLEMSSTAT INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") FÅR VÄRDEPAPPER SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST ERBJUDAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 (“PROSPEKTFÖRORDNINGEN”). INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA AKTIER I BOLAGET HAR ENBART SKETT GENOM DET PUBLICERADE PROSPEKTET.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM "SKA", "FÖRVÄNTAS", "TROR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "ÄMNAR", "ANTAR" OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER EKOBOTS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM EKOBOT HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM EKOBOT INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV EKOBOT. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail