Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Ekobot har fastställts till 2,57 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds idag den 3 oktober 2022

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) emitterade under det andra kvartalet 2022, i samband med Bolagets företrädesemisson av units som offentliggjordes den 21 mars 2022, 580 390 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen har fastställts till 2,57 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds idag, den 3 oktober 2022.

Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 2,57 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår från och med idag, den 3 oktober 2022, till och med den 14 oktober 2022. Teckningskursen för nyttjandet av Teckningsoptionerna motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 19 september 2022 till och med den 30 september 2022, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 9,60 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen uppgick under perioden till cirka 3,43 SEK, teckningskursen har därmed fastställts till 2,57 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna

Nyttjandeperiod 3 oktober – 14 oktober 2022
Teckningskurs 2,57 SEK per aktie
Emissionsvolym Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna nyemitteras 580 390 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 1,5 MSEK, före emissionskostnader

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.ekobot.se.

Ekobot kommunicerade den 20 juni 2022 att Teckningsoptionerna inte uppfyller spridningskravet som krävs för notering och har därför inte upptagits till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Nyttjande av Teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner

Teckning och betalning med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. För mer information och vidare instruktioner avseende nyttjandet av Teckningsoptioner, vänligen kontakta er förvaltare i god tid.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom betalning enligt instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedeln med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.ekobot.se och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

Digitala investerarträffar

Med anledning av nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna bjuder Ekobot in till digitala investerarträffar enligt nedan:

  • Zoom videokonferens den 5 oktober kl. 12:00 CEST
  • Zoom videokonferens den 7 oktober kl. 12:00 CEST

Anmälan till investerarträffarna ovan sker här.

Aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 203 136,50 SEK, från 1 237 407,50 SEK, till 1 440 544,00 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 580 390 aktier, totalt ökar antalet aktier från 3 535 450 aktier till 4 115 840 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 14,1 procent.

Notera att Teckningsoptioner som inte nyttjas, eller avyttras, senast den 14 oktober 2022 förfaller värdelösa. För att dina Teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina Teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 14 oktober 2022.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail