Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Ekobot har fastställts till 22,00 SEK per aktie

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) emitterade under det första kvartalet 2021, i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market, 465 000 teckningsoptioner av serie TO1.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska fastställas till den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 1 april 2022 till och med den 14 april 2022 med en rabatt om 25 procent, dock inte högre än 44,00 SEK och inte lägre än 22,00 SEK. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 8,74 SEK och således är teckningskursen fastställd till 22,00 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den 19 april 2022 till och med den 3 maj 2022.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras 10,23 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.ekobot.se.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Utnyttjandeperiod 19 april – 3 maj 2022
Teckningskurs 22,00 SEK
Emissionsvolym 465 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 465 000 aktier och Bolaget kan tillföras upp till 10,23 MSEK, före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 28 april 2022

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 maj 2022, alternativt avyttras
senast den 28 april 2022, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1
inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner.
Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 3 maj
2022.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail