Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades till cirka 46,9 procent och Ekobot tillförs cirka 700 KSEK

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”), som emitterades i samband med Ekobots företrädesemission av units, som offentliggjordes den 21 mars 2022. Totalt nyttjades 271 980 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 46,9 procent av totala antalet emitterade Teckningsoptioner, för teckning av 271 980 aktier till en teckningskurs om 2,57 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 700 KSEK före emissionskostnader.

I samband med Bolagets företrädesemission av units, som offentliggjordes den 21 mars 2022, emitterades 580 390 Teckningsoptioner. Varje Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,57 SEK per aktie under perioden från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022. Totalt nyttjades 271 980 Teckningsoptioner för teckning av 271 980 aktier, innebärande att cirka 46,9 procent av totala antalet emitterade Teckningsoptioner nyttjades för teckning av aktier, vilket tillför Ekobot cirka 700 KSEK före emissionskostnader.

Aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 95 193,00 SEK, från 1 237 407,50 SEK, till 1 332 600,50 SEK. Antalet aktier ökar med 271 980 aktier, från 3 535 450 aktier till 3 807 430 aktier. För befintliga ägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 7,1 procent.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail