Teckningsoptioner av serie TO2 uppfyller inte spridningskravet för notering

I samband med den företrädesemission av units som EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) genomförde under maj månad 2022 erhöll tecknare i emissionen teckningsoptioner av serie TO2 vederlagsfritt (”Teckningsoptionerna”). Bolaget avsåg att ansöka om upptagande till handel för Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market efter genomförandet av företrädesemissionen. Spridningskravet som krävs för notering uppfylls däremot inte och Teckningsoptionerna kommer därmed inte upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

I företrädesemissionen som Bolaget genomförde under maj månad 2022 erhöll den som på avstämningsdagen den 28 april 2022 var registrerad som aktieägare i Ekobot en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie i Bolaget. Fjorton (14) uniträtter berättigade till teckning av en (1) unit, bestående av tio (10) nya aktier i Bolaget och fem (5) Teckningsoptioner. Bolagets avsikt var att ansöka om upptagande till handel för Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market efter genomförandet av företrädesemissionen. Teckningsoptionerna uppfyller däremot inte spridningskravet som krävs för notering och kommer därmed inte upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail