Idag inleds teckningsperioden i EKOBOTS företrädesemission

Idag, den 26 februari 2024, inleds teckningsperioden i EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av aktier som offentliggjordes 14 februari 2024 (’’Företrädesemissionen’’)

Företrädesemissionen i sammandrag
Styrelsen i Ekobot har den 14 februari 2024, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 22 januari 2024, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 30 492 634 nya aktier i Bolaget.
  • Den som på avstämningsdagen den 21 februari 2024 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas i Bolaget.
  • En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,60 SEK per aktie.
  • Sista dag för handel i Ekobots aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 februari 2024 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 februari 2024.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 26 februari 2024 till och med 11 mars 2024.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 26 februari 2024 till och med den 6 mars 2024.
  • Ekobot har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK motsvarande cirka 16,40 procent av Företrädesemissionen.
  • Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 18,3 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
  • Ekobot beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 12 mars 2024.

Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som nyligen offentliggjordes. Informationsmemorandumet och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats, Ekobot och på Aqurat.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail