News

Ekobots robotsystem bidrar till ökad skörd i svensk lökodling

Ekobot meddelar idag att bolaget mottagit officiella fältförsökresultat som påvisar ca 6 % skördeökning gentemot konventionell odlingsteknologi med kemisk ogräsbekämpning.

Ekobot robotsystem WEAI har under odlingssäsongen 2022 testats i odlingsförsök i södra Sverige. Syftet med försöken har varit att påvisa att bolagets robotsystem kan bidra till en skördeökning i jämförelse med konventionell odling där kemiska bekämpningsmedel använts för att bekämpa ogräs. Odlingsförsöken har genomförts i en svensk lökodling där Hushållningssällskapet och HIR Skåne har ansvarat för att genoföra och utvärdera odlingsförsöken. Resultaten från de så kallade blockförsöken påvisar att Ekobots robotsystem WEAI bidrar till ca 6% skördeökning gentemot konventionell odlingsteknik. Resultaten från odlingsförsöken indikerar att svenska lökodlare kan nå en avsevärd produktivitetsökning genom att använda Ekobots robotsystem WEAI i stor skala.

 

 

Ekobot presents at Stora aktiedagen 2021

Ekobot in final at Agtech challange

The purpose of Hushållningssällskapet’s Agtech Challenge is to develop concepts for all companies in Sweden in agriculture, horticulture or reindeer husbandry through an innovation competition, and the goal is to increase profitability and sustainability in Sweden through innovation and digital development.

In Hushållningssällskapet’s innovation competition Agtech Challenge, 15 teams get the chance to develop an idea into a concept. During the spring and summer of 2021, the team will work to develop their concepts. Ekobot has advanced to the final of the competition. See Ekobot’s competition entry via link https://agtechchallengeonline.com/forelasning/ekobot/

Victoria Woyland, vice president Volvo connected solutions föreslås som ny styrelseledamot i Ekobot

Se den livesända pressträffen här:
https://www.youtube.com/watch?v=XhWgAP4EZ6Y
Victoria Woyland

Victoria Woyland, Vice president Volvo Connected Solutions

Inför den extra bolagsstämman den 30 juni 2021 presenterar Ekobots nomineringskommitté Victoria Woyland som förslag till ny ledamot i styrelsen för Ekobot AB (Publ)
 

Victoria Woyland är idag vice president på Connected Solutions som utvecklar uppkopplade och digitala tjänster inom Volvogruppen. Victoria har en bred bakgrund inom bl a eftermarknad, affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling och har haft flertalet ledande positioner inom Volvogruppen. Före sin tid på Volvogruppen har hon erfarenhet från bl a Volvo Cars och konsultbranschen. Victoria har en gedigen erfarenhet av att driva förändring och transformation i en global kontext. Hon är bosatt i Kullavik utanför Göteborg och är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

Motivering till att tacka ja till nomineringskommitténs erbjudande om styrelseledamot i Ekobot:

”Det är med stor glädje och energi som jag tackat ja till en erbjudandet om en plats som styrelseledamot i Ekobot. Utöver att Ekobot har en mycket intressant produkt med stor potential och samhällsnytta så är bolaget också i en viktig fas där jag ser att jag kan bidra med min erfarenhet inom kundcentrisk utveckling och skalning av digitala tjänster och affärsutveckling.”

Livesänd pressträff 29/6 kl 10.00 - 11.00

Klicka på länken nedan för att se den live sända presskonferensen. 

Livesänd pressträff inför stämman

Aktieägare och press hälsas välkommen till en livesänd pressträff. Under träffen kommer  kommer att den 29 juni 2021 kl. 10.00 hålla en livesänd pressträff där föreslagen styrelseledamot avser att presentera sig. Aktieägare kommer att beredas möjlighet att ställa frågor. Mer information om informationsmötet kommer att meddelas på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se.

 

Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)

 
 
 
 
 
 

Kallelse till extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ)

Aktieägarna i EKOBOT AB (publ), org.nr 559096-1974, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 30 juni 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av Covid-19, har styrelsen beslutat att extra stämma ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 30 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 juni 2021, dels avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast tisdagen den 29 juni 2021 kl 17.00

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast tisdagen den 29 juni 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news.

Föreslagen dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av ny ledamot
7. Stämmans avslutande

  • Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekobot in final at Agtech challange

The purpose of Hushållningssällskapet’s Agtech Challenge is to develop concepts for all companies in Sweden in agriculture, horticulture or reindeer husbandry through an innovation competition, and the goal is to increase profitability and sustainability in Sweden through innovation and digital development.

In Hushållningssällskapet’s innovation competition Agtech Challenge, 15 teams get the chance to develop an idea into a concept. During the spring and summer of 2021, the team will work to develop their concepts. Ekobot has advanced to the final of the competition. See Ekobot’s competition entry via link https://agtechchallengeonline.com/forelasning/ekobot/

Victoria Woyland, vice president Volvo connected solutions föreslås som ny styrelseledamot i Ekobot

Se den livesända pressträffen här:
https://www.youtube.com/watch?v=XhWgAP4EZ6Y
Victoria Woyland

Victoria Woyland, Vice president Volvo Connected Solutions

Inför den extra bolagsstämman den 30 juni 2021 presenterar Ekobots nomineringskommitté Victoria Woyland som förslag till ny ledamot i styrelsen för Ekobot AB (Publ)
 

Victoria Woyland är idag vice president på Connected Solutions som utvecklar uppkopplade och digitala tjänster inom Volvogruppen. Victoria har en bred bakgrund inom bl a eftermarknad, affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling och har haft flertalet ledande positioner inom Volvogruppen. Före sin tid på Volvogruppen har hon erfarenhet från bl a Volvo Cars och konsultbranschen. Victoria har en gedigen erfarenhet av att driva förändring och transformation i en global kontext. Hon är bosatt i Kullavik utanför Göteborg och är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

Motivering till att tacka ja till nomineringskommitténs erbjudande om styrelseledamot i Ekobot:

”Det är med stor glädje och energi som jag tackat ja till en erbjudandet om en plats som styrelseledamot i Ekobot. Utöver att Ekobot har en mycket intressant produkt med stor potential och samhällsnytta så är bolaget också i en viktig fas där jag ser att jag kan bidra med min erfarenhet inom kundcentrisk utveckling och skalning av digitala tjänster och affärsutveckling.”

Livesänd pressträff 29/6 kl 10.00 - 11.00

Klicka på länken nedan för att se den live sända presskonferensen. 

Livesänd pressträff inför stämman

Aktieägare och press hälsas välkommen till en livesänd pressträff. Under träffen kommer  kommer att den 29 juni 2021 kl. 10.00 hålla en livesänd pressträff där föreslagen styrelseledamot avser att presentera sig. Aktieägare kommer att beredas möjlighet att ställa frågor. Mer information om informationsmötet kommer att meddelas på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se.

 

Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)

 
 
 
 
 
 

Kallelse till extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ)

Aktieägarna i EKOBOT AB (publ), org.nr 559096-1974, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 30 juni 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av Covid-19, har styrelsen beslutat att extra stämma ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 30 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 juni 2021, dels avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast tisdagen den 29 juni 2021 kl 17.00

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast tisdagen den 29 juni 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news.

Föreslagen dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av ny ledamot
7. Stämmans avslutande

  • Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekobot in final at Agtech challange

The purpose of Hushållningssällskapet’s Agtech Challenge is to develop concepts for all companies in Sweden in agriculture, horticulture or reindeer husbandry through an innovation competition, and the goal is to increase profitability and sustainability in Sweden through innovation and digital development.

In Hushållningssällskapet’s innovation competition Agtech Challenge, 15 teams get the chance to develop an idea into a concept. During the spring and summer of 2021, the team will work to develop their concepts. Ekobot has advanced to the final of the competition. See Ekobot’s competition entry via link https://agtechchallengeonline.com/forelasning/ekobot/

Victoria Woyland, vice president Volvo connected solutions föreslås som ny styrelseledamot i Ekobot

Se den livesända pressträffen här:
https://www.youtube.com/watch?v=XhWgAP4EZ6Y
Victoria Woyland

Victoria Woyland, Vice president Volvo Connected Solutions

Inför den extra bolagsstämman den 30 juni 2021 presenterar Ekobots nomineringskommitté Victoria Woyland som förslag till ny ledamot i styrelsen för Ekobot AB (Publ)
 

Victoria Woyland är idag vice president på Connected Solutions som utvecklar uppkopplade och digitala tjänster inom Volvogruppen. Victoria har en bred bakgrund inom bl a eftermarknad, affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling och har haft flertalet ledande positioner inom Volvogruppen. Före sin tid på Volvogruppen har hon erfarenhet från bl a Volvo Cars och konsultbranschen. Victoria har en gedigen erfarenhet av att driva förändring och transformation i en global kontext. Hon är bosatt i Kullavik utanför Göteborg och är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

Motivering till att tacka ja till nomineringskommitténs erbjudande om styrelseledamot i Ekobot:

”Det är med stor glädje och energi som jag tackat ja till en erbjudandet om en plats som styrelseledamot i Ekobot. Utöver att Ekobot har en mycket intressant produkt med stor potential och samhällsnytta så är bolaget också i en viktig fas där jag ser att jag kan bidra med min erfarenhet inom kundcentrisk utveckling och skalning av digitala tjänster och affärsutveckling.”

Livesänd pressträff 29/6 kl 10.00 - 11.00

Klicka på länken nedan för att se den live sända presskonferensen. 

Livesänd pressträff inför stämman

Aktieägare och press hälsas välkommen till en livesänd pressträff. Under träffen kommer  kommer att den 29 juni 2021 kl. 10.00 hålla en livesänd pressträff där föreslagen styrelseledamot avser att presentera sig. Aktieägare kommer att beredas möjlighet att ställa frågor. Mer information om informationsmötet kommer att meddelas på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se.

 

Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)

 
 
 
 
 
 

Kallelse till extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ)

Aktieägarna i EKOBOT AB (publ), org.nr 559096-1974, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 30 juni 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av Covid-19, har styrelsen beslutat att extra stämma ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 30 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 juni 2021, dels avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast tisdagen den 29 juni 2021 kl 17.00

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast tisdagen den 29 juni 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/news.

Föreslagen dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av ny ledamot
7. Stämmans avslutande

  • Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail